MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Strategia ICPE-CA

Viziunea INCDIE ICPE-CA: INCDIE ICPE-CA va deveni în ingineria electrică promotorul progresului bazat pe cunoaştereSTRATEGIA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE A INCDIE ICPE-CA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNGPlan de Dezvoltare Instițutională a INCDIE ICPE-CA pentru 2018-2022PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE pentru perioada 2020 – 2024

1. Misiunea

INCDIE ICPE-CA promovează și realizează activități de cercetare aplicativă în context național și internațional în domeniul ingineriei electrice pentru dezvoltarea de cunoștințe puse în folosul firmelor, instituțiilor publice și private. Deși se integrează în contextul economic al Uniunii Europene, institutul nostru are datoria de a participa la întărirea sectorului economic românesc (privat sau de stat), singurul care poate aduce o prosperitate reală în țară.

Institutul își propune ca prin participarea sa la programele naționale și internaționale să crească vizibilitatea cercetării românești atât pe plan intern cât și pe plan extern prin intermediul rezultatelor științifice și tehnologice.

Dezvoltând inovația tehnologică pentru beneficiari, ICPE-CA crește competitivitatea acestora atât în România cât și în Europa și este, astfel, un factor motor în dezvoltarea economică a societății și creșterea bunăstării sociale, în armonie cu mediul înconjurător.

ICPE-CA oferă posibilități de dezvoltare a carierei profesionale personale, ceea ce permite ocuparea unor poziții cu responsabilitate la nivel de institut, industrie și alte domenii științifice.

Societatea românească aflată în schimbări profunde creează multiple oportunități pentru îndeplinirea misiunii ICPE-CA. Identitatea INCDIE ICPE-CA, cu personal calificat, capabil să acopere cercetări cu caracter de avangardă într-o multitudine de sectoare de activitate economice, se definește ca o legătură între cercetarea fundamentală, inovația la nivel de întreprindere. Datorită acestor valențe, se vor crea noi oportunități de angajare a institutului nostru în programe interne și externe definitorii ca PNCDI III, PNCDI IV și programele Horizon 2020 și Horizon Europe ale Uniunii Europene.

Ca puncte forte ale institutului nostru putem sublinia: dimensiunea adecvată, calitatea și structura personalului și pasiunea sa pentru inovare, conexiunea cu viața economică, organizarea internă, competențele bine definite ale personalului, dotarea nouă și variată a institutului, intrarea pe piața științifică internațională prin implicarea în proiecte europene majore cum sunt FAIR, ELI, de asemenea în cele suportate de ESA și IUCN Dubna. Beneficiem aici de tradiția noastră de peste 65 de ani în cercetarea științifică și transferul unor soluții inovative către mediul industrial.

2. Obiectivele strategice ale ICPE-CA

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare instituțională pentru perioada 2020-2024 este ca ICPE-CA să ajungă și să se mențină la un nivel de excelență în activitatea CDI care să impună recunoașterea institutului ca un promotor al cunoașterii la nivel național și regional în domeniul ingineriei electrice.

Având o lungă tradiție a excelenței și inovației în cercetare, ICPE-CA promovează cercetarea aplicativă în domeniul ingineriei electrice, cu precădere în direcțiile următoare de cercetare: materiale avansate și aplicații ale acestora, electrotehnologii, mecatronică, valorificarea surselor regenerabile de energie, eficiență energetică, compatibilitate electromagnetică, aplicații ale supraconductibilității, electro- şi biochimie, inginerie biomedicală.

Ținând cont de misiunea, specificul institutului și prioritățile SNCDI, INCDIE ICPE-CA urmărește să-şi consolideze strategia de acțiune pentru susținerea cercetării avansate în domeniul tehnologiilor emergente în inginerie electrică, în raport cu domeniile de specializare inteligentă. Astfel, ne propunem definirea și consolidarea unor domenii de competență ridicată, în care există avantaje competitive reale și care pot contribui semnificativ la consolidarea poziției institutului pe piața cercetării europene și menținerea institutului printre primele institute naționale de CDI în cadrul rețelei de unități de cercetare și dezvoltare din România.

Strategia ICPE-CA are menirea să asigure că institutul va continua să evolueze și sǎ-şi stabilească un ritm optim de progres, în conformitate cu necesitățile sistemului, ale partenerilor săi și ale economiei locale și naționale, fiind construită în jurul următoarelor obiective:

 • Asigurarea competitivității economice a societăților şi entităților publice și private din economia românească, ca urmare a valorificării rezultatelor cercetărilor proprii ale institutului;
 • Ridicarea performanțelor științifice și a gradului de recunoaștere a cercetărilor din INCDIE ICPE-CA prin abordarea unor activități specifice tehnologiilor emergente în inginerie electrică; valorificarea rezultatelor științifice atât prin intermediul brevetelor naționale și internaționale, cât şi al revistelor științifice cu un impact major în comunitatea științifică internațională;
 • Îmbunătățirea resursei umane şi a dotărilor cu echipamente performante, factori necesari pentru a aborda cu succes cercetările asupra tehnologiilor noi şi emergente în inginerie electrică;
 • Realizarea de parteneriate cu mediul universitar național și internațional pentru dezvoltarea de alianțe strategice în domenii prioritare pentru sporirea competențelor în cadrul direcțiilor științifice specifice ale ICPE-CA și pregătirea de specialiști pentrumediul economic;
 • Creșterea vizibilității la nivel național și internațional, îmbunătățirea poziției pe piața internă și externă și un cadru relațional orientat spre implicarea mediului privat în activitatea de cercetare-dezvoltare prin utilizarea și valorificarea expertizei acumulate și implementarea direcțiilor strategice, dezvoltarea instrumentelor devenite deja tradiționale pentru creșterea vizibilității, identificarea unor instrumente noi sau neexploatate suficient până acum.

Dacă se ia în considerare misiunea ICPE-CA, oportunitățile, punctele forte și punctele slabe, strategia adecvată dezvoltată de institut pentru atingerea acestor obiective este aceea de a maximiza „cota de piață” în domeniul cercetării românești și internaționale, păstrând un echilibru corect între prezent și perspectivă, abordarea unei politici active de implicare în toate domeniile ce au legătură cu ingineria electrică.

În aplicarea acestei strategii, se au în vedere abilitățile și competențele angajaților noștri, structura organizatorică (elastică, permițând regrupări de colective în vederea unor cercetări complexe interdisciplinare dar care permite o planificare) în cadrul celor două direcții majore de cercetare (materiale avansate pentru inginerie electrică, respectiv echipamente pentru inginerie electrică) și posibilitățile de monitorizare a performanțelor și de intervenție pentru corectarea abaterilor.

Conducerea va avea aici ca principală sarcină, să acționeze în vederea îndeplinirii obiectivelor planului strategic și să efectueze eventuale modificări. Această politică internă managerială s-a continuat și în anul 2018, odată cu promovarea unei noi structuri organizatorice care a avut menirea sa definească mai bine multitudinea de direcții de cercetare ale institutului, toate acestea fiind în strânsă legătură cu ingineria electrică. Eficientizarea activităților se va face și prin procedurarea si aplicarea lor în conformitate cu OSGG 600/2018.

3. Strategia în domeniul cercetării dezvoltării

Strategia pe care și-o propune spre aplicare managementul institutului pentru următorii cinci ani, se subordonează unei culturi organizaționale bazate pe atribute ca: profesionalism, competență, rigurozitate, etică și promovarea valorilor și creștere durabilă a resurselor umane, materiale și financiare.

Institutul nostru va trebui să abordeze pentru perioada menționată domeniile de specializare inteligentă prin intermediul tehnologiilor emergente specifice celor opt departamente științifice ale noastre. De asemenea, cu grad ridicat de implicare și de mare interes pentru dezvoltarea institutului, vor fi și programele aferente provocărilor societale care vor trebui să se refere la teme importante pentru economia românească sau pentru regiunile naționale de dezvoltare. Fiind un institut de cercetare cu precădere aplicativ, INCDIE ICPE-CA se va implica și va încerca, în măsura posibilităților, să atragă finanțare și din programele specifice cercetărilor de frontieră.

Crearea de valoare pentru a oferi beneficii concrete societății va fi urmărită prin obiectivele specifice , astfel:
1. Asigurarea competitivității economice a societăților şi entităților publice și private din economia românească, ca urmare a valorificării rezultatelor cercetărilor proprii ale institutului, prin:

 • orientarea politicilor de cercetare ale institutului către transferul de cunoștințe, tehnologii, servicii și produse către mediul socio-economic;
 • dezvoltarea unei strategii de marketing orientate către identificarea potențialilor beneficiari și a necesităților acestora;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali beneficiari economici care să conducă la rezolvarea necesităților identificate, în vederea valorificării cercetărilor;
 • pregătirea de specialiști pentru economia națională.

2. Ridicarea performanțelor științifice și a gradului de recunoaștere a cercetărilor din INCDIE ICPE-CA prin:

 • promovarea și stimularea obținerii de rezultate științifice specifice tehnologiilor emergente în inginerie electrică;
 • creșterea rolului Compartimentului de Management al Cunoștințelor în informarea de specialitate a cercetatorilor si in ridicarea calitatii informatiilor bibliografice;
 • valorificarea rezultatelor științifice atât prin intermediul brevetelor naționale si internaționale, cât şi al revistelor științifice cu un impact ridicat în comunitatea științifică internațională;
 • stimularea apariției și dezvoltarea de noi direcții și tematici științifice în domeniile specifice institutului, în scopul unei dezvoltări durabile instituționale;
 • stimularea digitalizării cercetărilor prin generalizarea modelărilor și simulărilor numerice pentru economisire de resurse: materiale și de manoperă, promovarea ingineriei concurente;
 • stimularea soluțiilor moderne, concordante cu principiile de dezvoltare durabilă; soluțiile noastre rezultate din CD vor fi compatibile cu un management modern al reciclării componentelor și materialelor la sfârșitul ciclului lor de viață;
 • cultivarea valorilor şi principiilor de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • aplicarea principiilor Cartei Europene a Cercetătorilor (Recomandarea 2005/251/CE a Comisiei Europene), Codului European al Cercetătorilor şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

3. Îmbunătațirea resursei umane şi a dotărilor cu echipamente performante prin:

 • dezvoltarea politicilor de recrutare a resursei umane și de fidelizare și perfecționare a întregului personal;
 • organizarea de concursuri de promovare pe funcții în perioada imediat următoare;
 • păstrarea unui climat de lucru profesional și de colaborare, intra- și inter-departamental;
 • gestionarea rațională a resurselor existente (echipamente de cercetare și materiale utilizate în activitățile de cercetare);
 • investiții eficiente în echipamentele de cercetare pentru ridicarea nivelului de competitivitate.

4. Realizarea de parteneriate cu mediul universitar național și internațional prin:

 • dezvoltarea de alianțe strategice cu mediile academice în domenii prioritare pentru creșterea vizibilității naționale și internaționale a institutului;
 • sporirea competențelor conexe direcțiilor științifice specifice ale ICPE-CA;
 • susținerea participării cercetătorilor la evenimente știintifice naționale și internaționale (conferințe, workshopuri, simpozioane, târguri, etc.).

5. Creșterea vizibilității la nivel național și internațional prin:

 • îmbunătățirea strategiei de marketing și de promovare a rezultatelor cercetării;
 • actualizarea continuă a paginii de internet cu prezentarea rezultatelor ştiinţifice, articolelor şi contribuţiilor ştiinţifice ale departamentelor ICPE-CA;
 • redefinirea identității vizuale a institutului, crearea unui manual de identitate vizuală;
 • intensificarea activității de valorificare a brevetelor;
 • stimularea publicării rezultatelor în reviste cu relevanță științifică și a brevetării naționale si internaționale a rezultatelor originale;
 • creşterea notorietăţii pe piaţa internă şi externă a activităţilor de CDI desfăşurate, participarea la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale, la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, înscrierea produselor ICPE-CA în cataloagele de specialitate;
 • susținerea organizării anuale a conferinței internaționale de inginerie electrică „Structuri, materiale si sisteme electrice avansate” ASMES pentru a deveni un eveniment marca ICPE-CA recunoscut internațional.

4. Strategia de transfer tehnologic şi servicii

Prin misiunea sa, INCDIE ICPE-CA susține activitățile de inovare și transfer tehnologic prin realizarea de activități de cercetare aplicativă în domeniul ingineriei electrice. Astfel, ICPE-CA își propune:

 • stabilirea și implementarea unei strategii proprii de inovare;
 • implementarea și menținerea sistemului de management integrat calitate –mediu- inovare;
 • focalizarea rezultatelor proiectelor de cercetare asupra impactului economic, chiar din stadiul ideii de proiect;
 • creșterea contribuției CTT al ICPE-CA și a Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA ECOMAT ICPE-CA în asigurarea veniturilor institutului;
 • dezvoltarea culturii organizaționale în domeniul inovării și al transferului tehnologic (informarea personalului privind importanța inovării, seminarii privind managementul inovării și a procesului de transfer tehnologic, oferirea de stimulente personalului angajat în proiecte de inovare, etc. ).

Conștientizând faptul că, pentru ca o cercetare să ajungă în stadiul de dezvoltare corespunzător introducerii rezultatelor în economie, este necesară parcurgerea unor etape specifice, ICPE-CA își propune:

 • identificarea acelor rezultate specifice cercetării industriale care au potențial de comercializare ridicat și dezvoltarea strategiei de exploatarea economică a acestora;
 • minimizarea riscului economic pentru potențialii beneficiari prin realizarea unor tehnologii cu stadiu de maturitate de cel puțin TRL4 în cadrul proiectelor de inovare și dezvoltare experimentală;
 • inițierea de proiecte în parteneriat cu potențiali beneficiari pentru dezvoltarea tehnologiilor și aducerea acestora la TR7-TR9 prin intermediul programelor de finanțare guvernamentale naționale și europene.

Urmând tradiția ultimilor ani, ICPE-CA își propune urmarea unei strategii privind transferul tehnologic ce include:

 • susținerea si dezvoltarea activității Centrului de Transfer Tehnologic al ICPE-CA în valorificarea rezultatelor cercetării;
 • formarea de personal specializat – broker tehnologii, manager inovare – care să susțină activitatea de transfer tehnologic într-o manieră profesională;
 • continuarea și dezvoltarea activității de valorificare a rezultatelor din cercetare, în domenii pe care institutul le consideră domenii nișă: electromagneți normal – conductori și supraconductori, surse de alimentare pentru mobilitate electrică, bobine supraconductoare, biotehnologii de mediu;
 • valorificarea rezultatelor cercetării prin activitatea de microproducție și servicii de testare-investigare:
 • aplicarea rezultatelor cercetării în stațiile pilot experimentale (în domeniile nișă pentru institut, în care există deja expertiză și un portofoliu de clienți operatori economici);
 • finalizarea acreditării celor 4 laboratoare specializate pentru domeniile: caracterizare și încercări materiale și produse electrotehnice, compatibilitate electromagnetică, încercări echipamente fotovoltaice, tensiuni înalte și curenți intenși, dezvoltarea și validarea unor noi metode de încercare;
 • consolidarea relațiilor de colaborare cu cele 10 clustere din Romania, din care ICPE-CA face parte în calitate de membru. Prin elementele generice identificate, această strategie contribuie la atingerea obiectivului strategic 2. Asigurarea competitivității economice a societăților şi entităților publice și private din economia românească, ca urmare a valorificării rezultatelor cercetărilor proprii ale institutului.

5. Strategia în domeniul economico-financiar

Creşterea volumului de venituri se va face atât pe baza creşterilor veniturilor din cercetare, cât şi a celor din surse atrase (producţie de serie mică, transferuri tehnologice, cercetare cu terţi, etc.).

O importanță deosebită se va da atragerii de fonduri europene și, de asemenea, furnizării de servicii de cercetare și dezvoltării de prototipuri, în vederea obținerii și de fonduri extrabugetare naționale.

Nivelul cheltuielilor va fi ținut sub control, fiind obligatoriu încadrat în valorile planificate ale veniturilor prognozate.

Obiectivele de atins sunt următoarele:

 • up-gradarea permanentă a programului de calcul, pentru a se asigura:
 • urmărirea riguroasă a costurilor pe fiecare tip de activitate și produs realizat, concomitent cu reducerea continuă a acestora;
 • eficientizarea activității de servicii către terţi prin îmbunătăţirea activitații de planificare, urmărire şi realizare a veniturilor;
 • perfecţionarea compartimentului de marketing, respectiv a activităţii Centrului de Transfer Tehnologic.

6. Strategia de resurse umane

Politica managerială a INCDIE ICPE-CA acordă o importanță deosebită în alegerea, selecția și păstrarea resursei umane bine pregătite în cadrul institutului.

Printr-o politică de resurse umane pro-activă, promovând dialogul constructiv și facilitând comunicarea între mediul academic, de cercetare și cel socio-economic, ICPE-CA va deveni un punct de atracție pentru toți cei care doresc să fie conectați la cele mai noi tendințe în planul cercetării din domeniul ingineriei electrice și al specializărilor conexe.

Obiectivul general privind resursele umane se referă la creșterea potențialului de CDI prin formarea profesională și asigurarea unei cariere științifice pe termen lung a cercetătorilor din institut. Pentru a-și asigura acest deziderat, institutul întreprinde o serie de măsuri, astfel:

 • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul universitar;
 • oferirea posibilității de perfecționare continuă cercetătorilor prin participare la cursuri postuniversitare, doctorate, conferinte stiintifice, seminarii organizate la nivel de Institut si de laborator, posibilitatea informarii stiintifice actuale si diverse;
 • promovare de doctorate pe tematici apropiate celei de cercetare;
 • dezvoltarea carierei pentru tinerii cercetători;
 • atragerea în institut a cercetătorilor de vârstă medie cu o carieră profesională reputată;
 • organizarea de concursuri de promovare pe posturi de cercetători științifici a personalului ICPE-CA;
 • angajarea de personal tânăr, bine pregătit din punct de vedere profesional și păstrarea vârstei medii în cadrul INCDIE ICPE-CA în intervalul 45 – 50 de ani;
 • dezvoltarea și asigurarea unui climat de lucru adecvat, a unor locuri de muncă civilizate, care să întrunească toate cerințele normelor CSSM, PSI, PM;
 • aplicarea sistemul de evaluare a personalului la nivelul institutului (DEP).
 1. Strategia și planul de investiții. Infrastructura de CDI

ICPE-CA deține o infrastructură bogată și, în același timp, modernă de cercetare și caracterizare în domeniul materialelor și echipamentelor în inginerie electrică și energetică. Regăsim aici o dotare de nivel pentru caracterizări fizico-chimice și una corespunzătoare pentru obținerea modelelor experimentale și a prototipurilor.

În perioada următorilor 4-5 ani, ICPE-CA va duce o politică de utilizare intensivă și eficientă a infrastructurii de cercetare de către personalul specializat, pentru a se crește constant cifra de afaceri în C-D-I. În funcție de disponibilitățile financiare existente în următoarea perioadă, precum și apariția unor domenii noi, de nișă, se va lua în calcul achiziția de noi echipamente.

O atenție deosebită va fi acordată echipamentelor și programelor de modelare și simulare numerică.

INCDIE ICPE-CA este administrator al unei infrastructuri de cercetare aflată pe lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Cercetării şi Inovării (poziția 38Platforma pentru testarea și caracterizarea echipamentelor și materialelor specifice creșterii eficienței energetice în ingineria electrică și valorificării surselor regenerabile de energie (IOSIN-ELECTROTEST), ce fac obiectul PHG și al Notei de fundamentare a MCI din data de 28.02.2019.

IOSIN – ELECTROTEST vizează susținerea performanței operatorilor economici pe lanțurile globale de valoare. Activitatea strategică a IOSIN – ELECTROTEST susține tranziția operatorilor economici de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune facilitarea accesului firmelor la tehnologie de ultimă generație, de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor deservite, şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurile de valoare. IOSIN–ELECTROTEST se regăsește în cardul platformei INCDIE ICPE-CA, are o valoarea contabilă a bunurilor de aproximativ 8.108.707,53 lei (~1.762.000 Euro) și este dispus pe o suprafață utilă de aprox. 800 m2.

Pentru perioada următorilor 3 ani (2020 – 2022), ICPE-CA își propune să achiziționeze o suprafață cuprinsă între 150 și 250 de metri pătrați aflată în imediata vecinătate a clădirii principale a institutului (corp J) cu scopul construirii unei clădiri ușoare, investiție care ar urma să se realizeze din surse proprii și cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării – Programul Anual de Investiții.

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General

×