MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ECOMAT ICPE-CA

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ECOMAT ICPE-CA a fost înfiinţat în cadrul sucursalei INCDIE ICPE-CA din Sfantu Gheorghe de către Insitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti pe baza Programului Naţional “Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic INFRATECH”, care este o iniţiativă a “Direcţiei de Dezvoltare şi Transfer Tehnologic “din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetări şi reprezintă instrumentul de susţinere a constituirii şi dezvoltării entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic.

Prezentare

ITA Ecomat ICPE-CA este acreditată de catre Autoritatea Nationale pentru Cercetare Ştiinţifică în baza deciziei 9604/2008 şi face parte din Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ReNITT.

Incubatorul are o capacitate maximă de 10 module de incubare, care se vor pune la dispoziţia IMM-urilor spaţii de birouri, laboratoare, spatii de lucru, depozite, echipamente şi utilaje .

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ECOMAT ICPE-CA este compus din două clădiri P+1 şi un atleier . Clădirile au fost reabilitate şi dispun de spaţii pentru birouri, spaţii de lucru şi un secretariat, toate dotate cu mobilier de birou, echipamente de comunicaţii (reţea de calculatoare, centrală telefonică, fax, etc.) şi utilităţile aferente( curent electric, încălzire, gaz, alimentare cu apă, canalizare).

Atelierului cuprinde, spaţii de lucru şi laboratoare dotate cu echipamente şi maşini unelte, sală de şedinţe destinat asigurării condiţiilor optime de negociere a afacerilor, spaţii de depozitare. Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri poate găzdui pe o perioadă limitată de timp (de regulă 3 ani) şi să ofere servicii atât firmelor care activează deja în domeniul ingineriei electrice, materiale avansate, ecotenologii, IT cât şi întreprinzătorilor care doresc să-şi creeze propriile afaceri, într-un final va rezultand la dezvoltarea economică a zonei precum şi crearea unor noi locuri de muncă.

Obiective

 • Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de IMM-uri din sectorul productiv şi servicii în domeniul ingineriei electrice, materiale avansate, surse noi de energie, ecotehnologii, IT;
 • Identificarea posibilelor proiecte de afaceri
 • Realizarea de parteneriate
 • Iniţierea de proiecte în cadrul Programelor Naţionale şi Internaţionale de C&D
 • Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetării şi ale brevetelor
 • Crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea economică regională
 • Înbunatăţirea accesului IMM-urilor la informaţii, servicii de consultanţă, surse de finanţare precum şi la servicii şi echipamente specifice C&D

Servicii oferite

Spaţii pentru desfaşurarea activităţii

Acces la utilităţi

Acces la echipamente şi maşini unelte:

 • Maşină de găurit in coordinate
 • Strung paralel
 • Maşină de rectificat (plan,universal)
 • Maşină de găurit radial
 • Prese (63-200tf),extruder tip Bulton
 • Cuptor pentru produse ceramice
 • Osciloscop, multimetru de precizie,
 • gaussmetru, balanţă de precizie,
 • micro- scop metalografic, etc.

Servicii de consultanţă:

 • asitenţă contabilă
 • asistenţă juridică
 • servicii de cercetare-dezvoltare
 • servicii de asitenţă şi consultanţă pentru realizarea modelelor experimentale
 • servicii de asistenţă şi consultanţă în exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală şi proprietate industrială
 • asitenţă şi consultanţă în obţinerea de fonduri în cadrul Programeor naţionale, europene şi internaţionale
 • Identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică

IMM-uri incubate

 • SC. Firebird SRL- domeniu de activitate: realizarea de sisteme electronice de gestiune pentru staţii de combustibil;
 • SC. Savvy SRL -domeniu de activitate: creare software, editare şi prezentare show-uri laser;
 • SC. Mark’s Distrib SRL -domeniu de activitate: comercializare echipamente electrice şi cosmetice;
 • SC Profi Casa SRL – domeniu de activitate: comercializarea produselor din ceramică, sticlărie şi articole de menaj;
 • SC Verinox SRL -domeniu de activitate: realizare echipamente pentru industria alimentare;
 • SC. Aetenus Consulting SRL-domeniu de activitate: consultanţa în domeniul tehnologiei informaţiei, activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, activităîi de studiere a pieţei.

Proiecte

Model şi program informatic de analiză şi evaluare a competitivităţii regiunilor de dezvoltare – ANEVCORED

Programul 4: Parteneriate în domeniile prioritare
Direcţia de cercetare: 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
Durata contractului: 36 luni

Coordonator – INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ŞI SONDAJE – IRECSON

Parteneri

P1 Institutul de Economie Naţională – IEN
P2 Academia de Ştiinţe Economice – ASE
P3 Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare
P4 Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică – INCDO-INOE2000
P5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM
P6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD
P7 Institutul Naţional de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – INCDIE ICPE-CA
P8 Institutul de Proiectări pentru Automatizări – S.C. IPA S.A
P9 ECONOMIX NEWS

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului

Obiectivele generale:

• Creşterea nivelului tehnic şi calitativ în determinările cantitative şi calitative ale parametrilor asociaţi competitivităţii;
• Creşterea gradului de acurateţe şi precizie, la costuri mici, a determinărilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivităţii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
• analiza socio-economica comparativa a regiunilor de dezvoltare;
• Fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare durabilă la nivelul administraţiei judeţelor şi la nivelul agenţiilor de dezvoltare regională prin accesul la cifre, date şi informaţii despre competitivitatea judeţelor, culese, prelucrate şi analizate;
• Dezvoltarea aptitudinilor de management ale Autorităţilor Publice Locale (APL) de la nivelul judeţelor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regionala (ADR), modelul având asociat şi un sistem de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor, şi fundamentarea deciziilor în vederea creşterii competitivităţii la nivel local şi regional;
• Creşterea gradului de cunoaştere a reprezentanţilor ADR-urilor, APL–urilor de la nivel judeţean, Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene (CCIJ) privind “Competitivitatea la nivel regional şi modalităţi de îmbunătăţire a acesteia”;
• Stabilirea cadrului relaţional pentru integrarea factorilor şi dinamica economiei bazată pe cunoaştere în determinarea viabilităţii mediului economic pe baza modelului de analiză şi evaluare a competitivităţii regionale;
• Definirea unui mecanism pentru creşterea competitivităţii judeţelor şi a regiunilor de dezvoltare prin distribuirea eficientă a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum şi prin exploatarea resurselor judeţene în funcţie de nevoile reale de competitivitate la nivel local.
• Fundamentarea cererilor de finanţare pentru atragerea fondurilor europene în vederea implementării planurilor de dezvoltare durabilă la nivel regional şi judeţean.

Obiective specifice :

Elaborarea modelului conceptual pentru analiza şi evaluarea competitivităţii judeţelor şi a regiunilor de dezvoltare:
Stabilirea metodologiei de determinare a componentelor competitivităţii;
Stabilirea metodologiei de identificare şi stabilire a criteriilor de evaluare asociate componentelor competitivităţii;
Stabilirea metodologiei de identificare şi stabilire a indicatorilor asociaţi criteriilor de evaluare;
Stabilirea metodologiei de relaţionare a influenţei indicatorilor asupra criteriilor şi a criteriilor de evaluare asupra componentelor competitivităţii;
Realizarea unui program software asociat modelului;
Realizarea unui portal pentru asistenţă on-line în domeniul creşterii competitivităţii judeţelor şi regiunilor de dezvoltare pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judeţelor, pentru Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) şi pentru alte instituţii publice cu rol de coordonare la nivel judetean;
Elaborarea unui set de instrucţiuni şi recomandări pentru creşterea competitivităţii la nivel judeţean şi regional în funcţie de criteriile şi indicatorii economici asociaţi;
Promovarea “instrumentului” prin intermediul ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeţean, a Camerelor de Comerţ etc;
Elaborarea unei publicaţii cu titlul “Anuarul Competitivităţii Regionale”;
Elaborarea unui suport de curs “Competitivitatea la nivel regional şi modalităţi de creştere a acesteia” pentru reprezentanţi ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeţean, ai Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene, etc.

Planul de realizare a proiectului

Etapa I Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza şi evaluarea competitivităţii
Termen 28.02.2009

Etapa II Elaborarea modelului de analiză a competitivităţii
Termen 31.10.2009

Etapa III Elaborarea modelului de evaluare a competitivităţii
Termen 30.11.2010

Etapa IV Realizarea sistemului integrat pentru determinarea gradului de inovare la nivelul IMM-urilor
Termen 31.05.2011

Etapa V Validarea modelului de analiză şi evaluare a competitivităţii judeţelor şi regiunilor de dezvoltare
Termen 01.10.2011

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului de catre ITA ECOMAT ICPE-CA in cadrul etapei a-III-a

În cadrul prezentei etape s-a stabilit un set de patru criterii de evaluare a competitivităţii, acestea fiind economic, social, tehnologic şi un criteriu bazat pe indicatori, obţinut din chestionare. Fiecare dintre aceste criteri conţin un set de indicatori respectiv subindicatori.

În cadrul etapei s-a stabilit ponderea fiecărui indicator şi metodologia de calcul al gradului de competitivitate care constă în media celor patru criterii de competitivitate.
S-a realizat pregătirea anchetei statistice, prin realizarea unui model de chestionar pentru determinarea indicatorilor.

Competitivitatea este definită ca fiind capacitatea de a produce bunuri şi servicii care satisfac nevoile pieţelor internaţionale, iar în acelaşi timp presupune menţinerea unor nivele înalte de profit, mai general, abilitatea regiunilor de a genera atâta timp cât sunt expuse la competiţie externă, relativ profituri mari şi nivele ridicate de ocupare a forţei de muncă, în alte cuvinte pentru ca o regiune să fie competitivă este important să se asigure atât calitatea cât şi cantitatea locurilor de munca.

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare sau despre modul în care firma dumneavoastra poate beneficia de serviciile incubatorului vă rugăm să ne contactaţii.
Persoana Contact:
Remus Erdei
Director Incubator
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri
ECOMAT ICPE-CA
Jozsef Attila nr. 4
Sfântu Gheorghe 520046
Tel/Fax: +40267327395
E-mail: ecomat@icpe-ca.ro

×