MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Declaratia de mediu

DECLARATIA DE POLITICA DE MEDIU A CONDUCERII INCDIE ICPE-CA

Conducerea de vârf a INCDIE ICPE-CA este tot mai preocupată să-și îmbunătățească performanțele de mediu.

Conducerea INCDIE ICPE-CA a adoptat o politică de mediu care să contribuie la îmbunătățirea imaginii INCDIE ICPE-CA, îmbunătățirea poziției comerciale, devansarea concurenței, motivarea și eficientizarea personalului și reducerea costurilor de mediu și energie.

Politica în domeniul mediului este stabilită în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 14001 și este tradusă în practică prin implementarea sistemului de management de mediu, Procedurile Generale de protecție a mediului și Procedurile Specifice, controlabil și ținut sub control și supus permanent optimizării.

Principalele obiective ale politicii privind protecția mediului stabilite de conducerea INCDIE ICPE-CA sunt următoarele:

– Menținerea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management de mediu elaborat pe baza standardului SR EN ISO 14001 în scopul îmbunătățirii performanței globale de mediu și certificarea conformității acestuia;

– Realizarea activităților, produselor și serviciilor respectându-se protecția mediului înconjurător, sursele de poluanți cunoscute, monitorizate și neutralizate până la valoarea limită admisibilă în normativele în vigoare;

– Îmbunătățirea tehnologiilor și produselor în sensul ecologizării acestora, al obținerii de tehnologii „curate” și adoptarea măsurilor de prevenire a poluării în toate domeniile de activitate ale INCDIE ICPE-CA;

– Realizarea unei bune gospodăriri a deșeurilor, a substanțelor toxice și periculoase și a reziduurilor astfel încât, impactul activităților legate de acestea asupra mediului, să fie minim;
– Adoptarea de măsuri de protecție a mediului în concordanță cu legislația și cu reglementările de mediu aplicate;

– Corelarea politicii de mediu cu programul și sistemul de management de mediu și cu politica generală a INCDIE ICPE-CA;

– Comunicarea politicii de mediu întregului personal și publicului larg.

Conducerea INCDIE ICPE-CA este angajată în înfăptuirea politicii de mediu declarate și a obiectivelor de mediu propuse, alocând în acest scop resurse financiare pentru: dotări și retehnologizări, instruiri, documentație și personal instruit cu responsabilități în probleme de mediu.

Conducerea de vârf a INCDIE ICPE-CA a desemnat ca Șef de birou cu implementarea și certificarea sistemului de management de mediu și cu Protecția Mediului pe d-na dr.ing. Georgeta Alecu, cu autoritate definită pentru:

– a asigura că este stabilit, implementat și menținut sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001 și seria ISO 14000;

– a raporta managementului date despre funcționalitatea sistemului de management de mediu în vederea analizării și îmbunătățirii lui.

Biroul Managementul Calității-Mediu efectuează documentarea generală, urmărirea în implementare, auditarea și permanenta actualizare a sistemului de management integrat al calității și al mediului; laboratoarele INCDIE ICPE-CA, furnizoare de produse și servicii, își elaborează, cu asistență din partea biroului Managementul Calității-Mediu, documentația specifică și procedurile pentru protecția mediului.

Toate laboratoarele au obligația de a respecta prevederile Manualului de Sistem Integrat, procedurile sistemului de management de mediu, legislația și reglementările de mediu aplicabile.

Conducerea de vârf INCDIE ICPE-CA își asumă întreaga responsabilitate pentru politica de mediu adoptată și pentru rezultatele obținute ca urmare a aplicării ei.

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General

SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

×