MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Laborator Încercări Fizico-Chimice

Formular solicitare

Politica si obiectivele laboratorului

Obiective generale

• Furnizarea consecventă de servicii de calitate pentru obținerea satisfacției clienților și îndeplinirea așteptărilor acestora prin:
• Menținerea unui nivel profesional ridicat al personalului
• Menținerea unei baze materiale de ultimă generație
• Menținerea unei relații de încredere cu beneficiarii prin standardele aplicate în laboratorul de încercări
• Efectuarea serviciilor LI-MAT în conformitate cu așteptările părților interesate, la cel mai înalt nivel de competență și furnizând încredere atât pieței cât și autorităților, utilizând cât mai eficient resursele LI-MAT.
• Asigurarea impartialitatii, independentei si integritatii a personalului din laboratorului prin formarea și monitorizarea personalului implicat în activitățile desfășurate de LI-MAT astfel încât să se asigure o abordare uniformă atât a procesului de încercări cât şi a procesului de decizie
• Tinerea sub control a riscurilor asociate activitatilor ce pot genera expunerea la coruptie
• Furnizarea de date de încredere prin cooperarea cu diferite organizații pentru a identifica permanent noi surse de expertiză tehnică în scopul de a adăuga valoare Rapoartelor de Încercări emise

Obiective specifice

• Efectuarea încercărilor în cel mai scurt timp posibil la cel mai înalt nivel profesional
• Mentinerea unui nivel ridicat de încredere al rezultatelor obținute prin utilizarea echipamentelor și a materialelor de referință verificate/etalonate periodic
• Raportarea rezultatelor prin intermediul Rapoartelor de încercări ce conțin întotdeauna date reale și de încredere

Imparțialitatea și confidențialitatea

Imparțialitatea și obiectivitatea serviciilor de încercări pe care le oferă LI-MAT este strict controlată. Toți membrii personalului LI-MAT, trebuie să declare orice potențiale conflicte de interese. LI-MAT ia în considerare aceste informații pentru a asigura obiectivitatea serviciilor pe care le oferă. Deciziile de acceptare a solicitărilor sunt luate de persoane competente și independente de solicitant. LI-MAT evaluează riscurile potențiale pentru imparțialitatea sa în mod continuu, folosind o serie de mecanisme, inclusiv auditul intern, analiza de management și consultarea părților interesate. Atunci când se identifică astfel de riscuri, LI-MAT pune în aplicare măsurile adecvate pentru a le elimina sau a le minimiza. Aceste măsuri sunt monitorizate pentru eficacitate. În cazul în care clienții sau alte părți interesate au îngrijorări cu privire la imparțialitatea sau obiectivitatea LI-MAT, acesta pune la dispoziția acestora proceduri nediscriminatorii pentru tratarea reclamațiilor.
Managementul laboratorului se angajează sa păstreze confidențialitatea privind informațiile ce le va obține sau crea în timpul desfășurării activităților de laborator. Laboratorul va informa clientul în prealabil, cu privire la informațiile pe care intenționează să le facă publice. Clientul va fi informat, cu excepția cazului în care este interzis prin lege, cu privire la informațiile ce vor fi furnizate atunci când laboratorul este obligat prin lege sau autorizat prin dispoziții contractuale să elibereze informații.

LI-MAT respectă cu strictețe cerințele legale și cele din standardele aplicate în cadrul tuturor activităților sale; acestea sunt efectuate în mod imparțial, iar menținerea imparțialității este o prioritate cheie la toate nivelurile în INCDIE ICPE-CA.
În LI-MAT este ținută sub control orice tendință a oricărei părți interesate de a exercita orice fel de presiune ce ar putea duce la afectarea imparțialității deciziilor laboratorului. LI-MAT nu se implică în activități care ar putea compromite imparțialitatea sa;
LI-MAT aplică politicile și procedurile sale într-un mod nediscriminatoriu, iar serviciile sale sunt disponibile pentru toate persoanele fizice și/sau juridice care i se adresează. Eligibilitatea acestor solicitări nu depinde de mărimea solicitantului, de numărul de solicitări deja adresate sau de apartenența la orice asociație sau grup.
Personalul din cadrul LI-MAT nu este supus nici unei presiuni interne sau externe, de natură comercială, financiară sau de altă natură, care le-ar putea influența negativ calitatea încercărilor și care poate compromite

Domeniu de expertiză

Laboratorul Încercări Fizico-Chimice, LI-MAT efectuează încercări în conformitate cu SR-EN ISO/IEC 17025:2018 pentru:

Analiză calitativă de fază a materialelor policristaline prin difracție de raze X

Standarde de referință pentru încercare: SR EN 13925-1, SR EN 13925-2, SR EN 13925-3
Materiale/produse/obiecte de încercat: Materiale metalice, materiale ceramice, materiale carbonice, materiale organice sau alte materiale policristaline
Cerințe obligatorii pentru eșantioanele supuse încercării:
• Eșantioane stabile pe durata încercării, în condiții de mediu obișnuite
• Nu se admit eșantioane inflamabile, cu potential exploziv sau radioactiv
• Eșantioane compacte (bulk) cu următoarele caracteristici:
– suprafețe plan-paralele cu suprafața netedă, rugozitate de max.1µm
– pentru difractometrul D8 Discover, dimensiuni (Lxlxh): min. 1x1x1 mm și max. 80x80x8mm, respectiv masa de max.100g
– pentru difractometrul D8 Advance, dimensiuni (Lxlxh): min. 1x1x1 mm și max. 40x40x10mm, respectiv masa de max.100g
• Eșantioane sub formă de pulbere fin mojarată – cantitate de min. 5g-max. 10g
• Eșantioane sub formă de filme -suprafețe plan-paralele cu suprafața netedă, rugozitate de max.100 nm

Determinarea durității Vickers

Standarde de referință pentru încercare: SR EN ISO 6507-1, SR EN ISO 6507-4
Materiale/produse/obiecte de încercat: Materiale metalice (oțeluri, aliaje metalice, carburi cimentate, metale dure)
Cerințe obligatorii pentru eșantioanele supuse încercării:
• Eșantioane stabile pe durata înrcercării, în condiții de mediu obișnuite
• Nu se admit eșantioane inflamabile, cu potential exploziv sau radioactiv
• Eșantioane compacte (bulk) cu următoarele caracteristici:
– suprafață netedă și uniformă (rugozitate de max.0.3µm)
– grosimea eșantionului trebuie să fie suficient de mare astfel încat în urma amprentarii să nu apară deformări ale părții opuse suprafeței de încercat, grosimea recomandabilă min. 1mm

Analiză termică simultană (STA): Analiză termogravimetrică / Analiză termogravimetrică derivată + Analiză termică diferenţială (TG/DTG+DTA)

Standarde de referință pentru încercare: ISO 11358-1, ASTM E1131, ASTM D3850, SR EN 60811-605
Materiale/produse/obiecte de încercat: Materiale solide (substanţe anorganice, materiale ceramice, materiale carbonice, substanţe organice, polimeri, materiale compozite, biomateriale etc.) sau lichide greu volatile (de ex. uleiuri)
Cerințe obligatorii pentru eșantioanele supuse încercării:
• Eșantioane care nu prezintă transformări violente în timpul încălzirii
• Nu se admit eșantioane, cu potențial exploziv sau radioactiv
• Pentru eșantioane inflamabile se va utiliza atmosferă inerta (N2/Ar)
• Masa eșantioanelor min.5 mg-max.100 mg.
• Eșantioanele solide trebuie să fie sub formă de pulbere sau fin divizată

Echipamente

– Difractometru de raze X D8 DISCOVER, Bruker AXS Germania
– Difractometru de raze X D8 ADVANCE, Bruker AXS Germania
– Microdurimetru Vickers FM 700
– Durimetru universal 251VRSD AFFRI
– Sistem de analiza termică bazată pe metode simultane: calorimetrie cu scanare diferențială (DSC)/analiza termogravimetrică (TG)/analiza termică diferentială(DTA) – STA 409 PC Luxx-Netzch

Certificări

Personal

CS I, Dr.ing.fiz. Delia Pătroi- Șef laborator
CS II, Dr.chim. Andrei Cucoș – Adjunct șef laborator
CS III, Dr.chim.fiz. Gabriela Sbârcea
IDTII, ing.fiz. Virgil-Emanuel Marinescu

Declarația politică și angajamentul conducerii INCDIE ICPE-CA privind sistemul de management al Calității în cadrul Laboratorului de încercări Fizico-Chimice LI-MAT

×