MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Politica ICPE-CA

POLITICA GENERALA

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE, Director General

dr. ing. Sergiu NICOLAIE,
Director General

În data de 12 aprilie 2001 a luat ființă Institutul pentru Inginerie Electrică – Cercetari Avansate (ca societate pe acțiuni) prin reunirea unor laboratoare cu tradiție în cercetare-dezvoltare pentru domeniile de materiale electrotehnice, inclusiv procesarea acestora prin radiații ionizante, de inginerie electrică neconvențională, electrochimie și protecție împotriva coroziunii electrochimice și biologice, studiul vibrațiilor și tehnologii de eliminare ale acestora.

În anul 2004, în luna august, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1282 publicată în M.O. nr. 775/24.08.2004, a luat ființă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucuresti (INCDIE ICPE-CA), prin reorganizarea SC ICPE-CA Cercetări Avansate SA.

Înființarea acestui Institut Național a constituit semnalul reluării tradiiilor laboratoarelor noastre în Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru domeniile lor de activitate, adaptată noilor condiții socio-politice interne și externe. Strategiile noastre anuale pun accent pe conceptul de dezvoltare durabilă specifică domeniului nostru: satisfacerea nevoilor economice, ecologice și sociale ale prezentului, fără periclitarea sșanselor de dezvoltare ale generațiilor viitoare.

Privita astfel, dezvoltarea durabilă nu este decât un mijloc moral de a trece la societatea cunoașterii. Prezentarea acestei declarații, cu referiri la cele trei dimensiuni, oferă beneficiarului nostru intern și extern, cercetărilor ăi produselor finalizate, o imagine completă a Institutului nostru.

Dacă privim acum realizările institutului nostru din punct de vedere economic, vom recunoaște imediat că această „dezvoltare durabilă” nu este o noțiune goală, ci un mijloc spre succes durabil. Temele noastre de cercetare – finanțate fie în cadrul programelor planului PNCDI al Ministerului Educației și Cercetării, fie din surse externe sau din cele ale societăților comerciale – cât și produsele și serviciile noastre promovează în marea lor majoritate, progresul ecologic: solicitare redusă a mediului înconjurător, atât la producător – beneficiarul tehnologiilor, cât și la utilizatorul produselor și serviciilor noastre. O măsura a acestui succes este numărul mare de proiecte de colaborare științifică internațională, multi- și bilaterale în care este implicat colectivul nostru, iar nivelul performanței acestei munci își găsește reflexia la nivelul anului 2018 în cele 64 articole indexate WOS/Scopus (inclusiv proceeding), 65 lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice, 65 lucrări științifice prezentate și publicate în volumul unor manifestări științifice în străinătate și în țară, în cele 19 brevete de invenție înregistrate dintre care unul la nivel internațional, la care se adaugă13 acordate în același an.

Componenta socială a politicii noastre de dezvoltare durabilă nu este numai subliniată de Contractul Colectiv de Munca negociat în Institut ci, mai ales, de activitatea și rezultatele muncii Comitetului Sănătății și Securității Muncii în asigurarea pentru toți salariații noștri a unui loc de muncă pe măsura pregătirii acestora, indiferent de nivelul acesteia: medie sau universitară.

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General

Politica tehnologică

dr. ing. Ionel CHIRIȚĂ
Director Tehnic – interimar

Dezvoltarea durabilă este suportul calității vieții și prosperității economice. Aplicarea acestui concept pe termen mediu și lung și la nivelul institutului nostru în toate domeniile lui de activitate – cercetare, dezvoltare, producție de serie mică, servicii și consultanță – trebuie să constituie motorul unei politici manageriale săntoase în sfera economicului și a socialului, a politicii de personal și de mediu.

În domeniul dezvoltării, al producției de serie mică și al serviciilor, deviza noastră a fost întotdeauna, CALITATEA.

Încă de la înființarea institutului, a fost creat un grup a cărui sarcină principală și permanentă este implementarea unui sistem integrat, performant și activ, de calitate – mediu. Certificarea conform standardului international ISO 9001: 2015 și ISO 14001: 2015 (certificat nr. 594, rsepectiv 45 din 22.06.2018) reprezintă o primă dovadă a interesului major manifestat de noi în această direcție.

În anul 2018 INCDIE ICPE-CA a inițiat implementarea SR 13572/2016, sarcina revenind personalului din Centrul de Transfer Tehnologic, Incubatorului de Afaceri ITA ECOMAT și biroului de Management Calitate-Mediu, care au elaborat Manualul și o parte din procedurile de sistem. Ca urmare a apariției în 2019 a ISO 56002, documentele elaborate în 2018 au fost revizuite și completate astfel încât Sistemul de Management al Inovării a fost certificat de către SRAC în octombrie 2019 (Certificat nr.02/7.10.2019).

Dispunând de o importanță experiență, personalul existent are o înaltă pregătire profesională. De aceea, activitatea noastră de dezvoltare, producție și servicii s-a caracterizat printr-o mare flexibilitate și mobilitate, ceea ce a permis satisfacerea intereselor și dorințelor clienților noștri.

Clienții nostri sunt considerați cei mai importanți colaboratori deoarece ei aduc o contribuție semnificativă la prosperitatea institutului.

În scopul creșterii satisfacerii intereselor beneficiarilor noștri tradiționali și a penetrării pe piață cu noi produse și servicii, în institut a fost dezvoltată o relație corectă între mobilitate, calitate, siguranță și responsabilitate asupra mediului.

Conceptul mobilității durabile aplicat diverselor noastre activități s-a soldat cu următoarele:

În sfera dezvoltării:

 • conceperea de tehnologii noi și îmbunatățirea celor existente, astfel incât să se asigure un mediu de lucru mai sănătos și, în general, cu un impact diminuat asupra mediului;
 • conceperea de noi produse durabile, care să constituie o alternativă pentru produsele tradiționale și să permită pătrunderea pe alte piețe de desfacere;
 • conceperea unui nou produs înseamnă, pe lângă performanțe funcționale superioare, și utilizarea economică a surselor de materii prime și energie și prezervarea pe termen lung a calității vieții și mediului.

În sfera producției de serie mică:

 • obținerea de beneficii maxime pentru fiecare produs și serviciu;
 • reducerea costurilor, utilizarea judicioasă a spațiului și timpului de lucru, economisirea de materii prime, energie și utilități;
 • eliminarea/reducerea deșeurilor, reciclarea lor și a produselor uzate;
 • reabilitarea echipamentelor și utilajelor existente.

În sfera serviciilor:

 • extinderea gamei de servicii prin găsirea de noi oportunități de valorificare a dotării de excepție a institutului: dezvoltarea unor tehnici de măsură, testare și control al calității produselor și materialelor cu aplicație în industria electrotehnică;
 • servicii oferite în conformitate cu legislația europeană în domeniul energetic, administrativ, de mediu și de proprietate intelectuală.

Dr. ing. Ionel CHIRIȚĂ
Director Tehnic – interimar

Politica științifică

dr. ing. fiz. Eros PĂTROI,
Director Științific – interimar

dr. ing. Adela BARA,
Secretar Științific

Ştiinţa stă la baza dezvoltării durabile care, la rândul său, este suportul calităţii vieţii și prosperităţii economice.

În INCDIE ICPE – CA, acest concept defineşte linia directoare a tuturor activităţilor noastre, pe termen mediu şi lung, în toate direcțiile de activitate, respectiv:

 • abordarea domeniilor şi a temelor de cercetare;
 • preluarea şi execuţia tuturor comenzilor de la beneficiari pentru diverse piese, componente, materiale şi echipamente de înaltă tehnicitate dezvoltate în departamentele şi laboratoarele noastre;
 • promovarea personalului de cercetare;
 • preluarea şi abordarea diverselor solicitări de servicii specializate şi asistenţă tehnică;
 • asigurarea unei cariere în cercetare pentru fiecare participant;
 • asigurarea unui climat de muncă sănătos pentru personalul institutului.

În domeniul cercetării şi al serviciilor specifice de asistenţă tehnică, deviza noastră a fost întotdeauna tehnicitatea şi ţinuta ştiinţifică.

Coordonarea ştiinţifică a institutului nostru, precum şi stabilirea politicii în domeniu, sunt asigurate de Consiliul Ştiinţific format din 4 membri de drept (Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Științific şi Secretarul Știinţific) și 13 membri aleși pentru o perioadă de 4 ani. În prima ședință a CS se aleg presedintele, vicepreședintele din rândul memebrilor CS și Secretarul CS dintre CS I sau CS II ai ICPE-CA.

În concepţia noastră, o activitate ştiinţifică de nivel se poate baza doar pe un personal specializat, cu activitate ştiinţifică susţinută, selectat şi promovat după severe criterii de performanţă. În institutul nostru, criteriile de performanţă în baza cărora se promovează personalul din cercetare, sunt stabilite de Consiliul Ştiinţific.

Pe termen scurt, politica de cerectare în institutul nostru se bazeză pe orientarea către abordarea unor teme de cercetare – finanţate fie din fondurile bugetare, fie prin atragerea de fonduri private – prin care se urmăreşte realizarea unor produse şi servicii noi.

Pe termen lung, politica științifică este orientată către abordarea unor teme îndreptate spre dezvoltarea de produse, tehnologii şi servicii capabile ca, pe termen lung, să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății.

În concepţia noastră, comunitatea ştiinţifică este o comunitate deschisă spre viitor, în care rezultate remarcabile se pot obţine numai printr-o largă deschidere, comunicare şi colaborare. De aceea, promovăm colaborările cu toate mediile ştiinţifice din ţară şi străinătate. În acest context, am organizat şi dorim să organizam și pe viitor o serie de manifestări ştiinţifice care să contribuie la definirea și consolidarea identității științifice și tehnologice a ICPE-CA la nivel național și internațional.

dr. ing. Eros PĂTROI                                                        dr. ing. Adela BĂRA
Director Științific – interimar                                       Secretar Științific

Politica de mediu

dr. ing. Georgeta ALECU Sef laborator Management Integrat: Calitate-Mediu

dr. ing. Georgeta ALECU
Șef Birou Managementul Calității-Mediu

Conducerea INCDIE ICPE-CA a adoptat o politică strategică care vizează îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi creşterea permanentă a nivelului calităţii produselor, proceselor şi personalului institutului, în vederea menţinerii prestigiului ştiinţific şi a succesului pe piaţa de desfacere internă şi externă.

Politica sa privind calitatea şi protecţia mediului este stabilită în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, fiind tradusă în practică prin realizarea unui sistem de management integrat calitate – mediu, documentat, controlabil şi supus în permanenţă optimizării.

Obiectivele politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sunt:

1. Menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de management integrat calitate – mediu, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.
2. Eficientizarea creşterii veniturilor prin îmbunătăţirea managementului resurselor şi diminuarea cu min. 5% a cheltuielilor:
a. datorate non-calităţii;
b. datorate realizării de produse neconforme şi pierderilor din procesele tehnologice ale organizaţiei;
c. aferente asigurării de utilităţi.
3. Valorificarea prin transfer tehnologic în sectorul industrial a tehnologiilor elaborate şi a produselor omologate concepute şi realizate în programele naţionale de cercetare-dezvoltare.
4. Monitorizarea satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor oferite.
5. Instruirea, conştientizarea, recunoaşterea abilităţilor şi a potenţialului fiecărui angajat în vederea:
a. creşterii prezenţei INCDIE ICPE-CA în lumea ştiinţifică şi dezvoltarii de produse / servicii noi care să corespundă cerinţelor de calitate şi protecţiei mediului;
b. cunoaşterii politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi implicării maxime în aplicarea ei;
c. îmbunătăţirii permanente a sistemului de management integrat calitate-mediu.
6. Realizarea activităţilor, produselor şi serviciilor respectându-se protecţia mediului înconjurator, sursele de poluanţi cunoscute, monitorizate şi neutralizate până la valoarea limită admisibilă în normativele în vigoare.
7. Imbunătăţirea tehnologiilor şi produselor în sensul ecologizării acestora, al obţinerii de tehnologii “curate” şi adoptarea măsurilor de prevenire a poluării în toate domeniile de activitate.
8. Prevenirea poluării şi monitorizarea factorilor de mediu.
9. Realizarea unei bune gospodăriri a deşeurilor, substanţelor toxice şi periculoase şi a reziduurilor astfel încât, impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului, să fie minim.
10. Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe.
11. Comunicarea politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului publicului larg.

Conducerea INCDIE ICPE-CA este angajată în înfăptuirea politicii declarate, a obiectivelor stabilite, în îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate – mediu, în utilizarea de tehnologii curate, de prevenire a poluării, în respectarea legislaţiei şi reglementǎrilor de mediu aplicabile. In acest scop, sunt alocate resurse umane, materiale şi financiare pentru funcţionarea optimă a sistemului integrat.

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor privind calitatea şi protecţia mediului este considerată un element dinamizant al sistemului de management integrat calitate – mediu, acordându-i-se atenţia cuvenită pentru a asigura progresul continuu al unităţii.

Toate departamentele au obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi legislaţia în vigoare.

Conducerea INCDIE ICPE-CA îşi asumă întreaga responsabilitate pentru politica adoptată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei.

Dr. ing. Georgeta ALECU
Șef Birou Managementul Calității-Mediu

×