MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

POLITICA ICPE-CA REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Institutul Național pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA își asumă responsabilitatea pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD) și abrogarea Directivei 95/46/CE, în concordanță cu prevederile legislației naționale în domeniul de competență.

Fără a limita prevederile RGDP și legislației în domeniul de competență, în elaborarea Politicii ICPE-CA referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal s-au utilizat următoarele definiții:

În scopul realizării de cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ingineriei electrice conform obiectului de activitate stabilit prin HG nr. 1282/2004, ICPE-CA:

Pentru asigurarea îndeplinirii scopurilor menționate anterior ICPE-CA colectează și prelucrează date cu caracter personal vizând:

prin intermediul cărora se perfecționează experiența pozitivă în ceea ce privește valorificarea rezultatelor cercetării obținute la nivelul INCDIE ICPE-CA.

În acest context, în baza legislației naționale și UE în vigoare, ICPE-CA asigură:

 1. Respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv:

 1. Respectarea legalității prelucrării în sensul că:

 1. Informarea persoanei vizate:

La nivelul ICPE-CA, prelucrarea datelor cu caracter personal se execută doar în legătură cu scopurile pentru care a fost înființat enunțate anterior și pentru asigurarea securității site-ului.

În scopul valorificării rezultatelor cercetării obținute, INCDIE ICPE-CA prelucrează date cu caracter personal referitoare la nume, prenume, e-mail. În acest sens, ICPE-CA informează persoana vizata despre:

 1. Respectarea drepturilor persoanei vizate:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,

 2. persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau

 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoana are dreptul de a obține ștergerea datelor care o privesc, fără întârzieri nejustificate;

 1. contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 3. nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 4. persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract;

 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

În situația unei cereri din partea persoanei vizate, ICPE-CA este obligat să răspundă fără o întârziere nejustificată și în cel mult o lună.

În situația unei cereri complexe, perioada de răspuns poate fi prelungită pentru cel mult o lună.

Pentru primirea și înregistrarea cererilor este obligatorie furnizarea următoarelor date ale persoanei vizate: nume, prenume, adresa poștală de domiciliu sau reședință, codul poștal, iar în situația depunerii acesteia în format electronic este obligatorie furnizarea adresei de poștă electronică. Cererile trimise se semnează olograf.

×