MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi PHOENIX

nstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti derulează în perioada 23.09.2016 – 22.09.2021 proiectul ” Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi PHOENIX”- Cod SMIS2014+ 105568. Proiectul PHOENIX este destinat transferului de cunoştinţe ȋn domeniul eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, integrând inovarea și dezvoltarea tehnologică furnizată de experiența, expertiza, cunoașterea științifică și infrastructura din domeniul materialelor avansate deținută de INCDIE ICPE-CA, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.

– Oportunități oferite de proiectul PHOENIX –

Cui se adresează proiectul

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului sunt companiile industriale din domeniul materialelor care vor beneficia de:
• A: transfer de cunoştinţe, asistenţă tehnologică şi consiliere pentru managementul inovării, validare idei/soluţii.
• B: acces la infrastrucutura Departamentului Materiale Avansate în vederea realizării şi caracterizării unor produse noi.
• C: transfer de abilităţi/competenţe de cercetare dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activităţi de CD oferite de organizaţia de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizaţia de cercetare spre întreprindere.
• D: cercetare industrială şi dezvoltare experimentală pentru diferite categorii de produse noi, realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Beneficiarii indirecți ai proiectului:
• Entități de cercetare
• Societatea civilă și publicul larg

Direcții de acțiune în cadrul proiectului PHOENIX

Proiectul are în vedere:
• stimularea unui anumit tip de comportament economic, cu ambiţii şi orientare regionale sau globale bazat pe cunoașterea oportunităților pe care le poate oferi domeniul materialelor avansate și tehnologiilor specifice de fabricație rezultate din activitățile de stimulare a transferului de cunoștințe;
• înţelegerea impactului social al ştiinţei, tehnologiei şi al activităţilor economice în sectoarele relevante în scopul stimulării interesului mediului de afaceri pentru transferul de cunoștințe rezultate din cercetare către obținerea de rezultate cu relevanță economică și socială;
• cercetare și dezvoltare multidisciplinară și interdisciplinară pe bază de proiecte inițiate de firme în baza identificării unor oportunități de piață sau ca urmare a promovării portofoliului de competențe și cunoștințe de către solicitantul finanțării, INCDIE ICPE-CA.

Condiții de participare a firmelor la activitățile proiectului PHOENIX

Activitatea CD din proiect constă în dezvoltare de noi materiale, tehnologii de obţinere şi produse cu valoare adăugată mare prin eco-inovare și aplicarea lor în domeniul domeniul de specializare inteligentă „ECO-NANOTEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE”.
În ansamblu, se axează pe următoarele direcții principale în domeniul materialelor avansate:
• procesarea şi caracterizarea tuturor tipurilor de materiale (metalice, magnetice, ceramice, carbonice şi polimerice şi compozite ale acestora):
• materiale şi componente pentru energie;
• materiale şi componente pentru electrotehnică;
• biomateriale şi produse pe bază de biomateriale;
• materiale cu aplicaţii speciale şi/sau de mediu;
• cercetări interdisciplinare în domeniul funcţionalizării suprafeţelor şi studiul proprietăţilor la interfaţă;
• procesare radiochimică;
• studii de degradare climatică a probelor supuse îmbătrânirii;
• cercetare aplicativă la cererea companiilor industriale.
Pentru a participa la activitățile proeictului, firmele trebuie să aibă cercetare-dezvoltarea în domeniul de activitate.
Activitățile B, C și D din cadrul proiectului PHOENIX se vor derula pe baza unor contracte încheiate între INCDIE ICPE-CA și întreprinderi. Contractele subsidiare încheiate de organizaţia de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităţilor de tip B, C și D vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI.
Organizația de cercetare va implementa activităţile de tip B și C prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare) și întreprindere.
Pentru executarea activităţilor de tip B și C, organizaţia de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:
• CONTRACT ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o co-finanţare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizaţiei de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acţiuni;
• CONTRACT ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanţeze din fonduri proprii activităţile eligibile realizate de organizaţia de cercetare;
Contractele aferente activităţilor de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare), întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI.

ANUNȚ privind lansarea competitiei de proiecte in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D

ICPE-CA, beneficiar al proiectului POC „Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii volumului producției în intreprinderi – PHOENIX” contract 133/23.09.2016, avand cod SMIS 2014+ 105568, lanseaza procedura de selectie in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D (activitati de CD in colaborare efectiva).
Valoarea asistentei financiare nerambursabile corespunzatoare cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile care vor colabora efectiv cu organizaţia de cercetare pe activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală in cadrul activitatilor de tip D: 4356988 lei.
Aceasta procedura de selectie vine in completarea procesului desfasurat in luna iulie 2015, când a fost publicat pe site-ul INCDIE ICPE-CA un anunţ (https://www.icpe-ca.ro/proiecte/poc/poc-mav.pdf ) prin care agenţii economici cu activitate în „Domeniul 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE”, interesaţi să beneficieze de expertiza Institutului si avand intentia de a colabora în cadrul unui viitor proiect. Astfel, agentii economici interesati au fost invitati sa transmita intenția de a stabili o colaborare, de preferință până la data de 31.07.2015, completand o expresie de interes dupa modelul furnizat.
In completare, in vederea realizării unei selecţii transparente si, in acelasi timp, viabile, care să conducă la indeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor preconizate, în Cererea de Finanţare au fost prevăzute activităţi specifice (Activitatile A2, A3, A5) care sa conduca la adoptarea unor decizii juste.
Procedura curenta de selectie vine in completarea celor de mai sus si se desfasoara dupa urmatorul calendar:
Lansare Competitie: 14.06.2018
Depunere proiecte: 13.07.2018
Verificare elibigilitate: 17.07.2018
Evaluare tehnico-stiintifica: 26.07.2018
Afisare lista proiecte admise/respinse 27.07.2018
Transmitere invitatie pentru negociere in vederea contractarii: 30.07.2018
Negocierea contractelor: 03.08.2018
Semnarea contractelor: 31.08.2018
Pachet de informatii pentru competitia de proiecte:
Propunere Proiect IMM (format editabil)
Anexa 1. Contract subsidiar D (format editabil)
Anexe 2, 3, 4. Declaratii Contract subsidiar (format editabil)
Fisa evaluare tehnico-stiintifica (format editabil)
Fişă verificare întreprindere (conform Instrucţiunii OI-POC nr. 8962/30.06.2017) (format editabil)
Metodologie de selectie 
In vederea selectarii propunerilor de proiecte, documentele se depun in plic la sediul ICPE-CA Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Corp J, sector 3, Bucuresti, cod postal 030138 si se inregistreaza la Secretariat- et 3, sau se trimit prin posta (preferabil posta rapida) si prin email la adresa phoenix@icpe-ca, astfel incat data limita de inregistrare la ICPE-CA sa fie 13.07.2018.
Agentii economici interesati pot solicita informatii suplimentare si asistenta in intocmirea propunerilor de proiecte folosind adresa de email phoenix@icpe-ca.ro.

ANUNȚ privind proiectele eligibile pentru contracte subsidiare de tip D

ANUNȚ – proiectele admise in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D

ANUNȚ – privind aprobarea contractelor subsidiare de tip D

 

ANUNȚ privind lansarea competitiei 2 de proiecte in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D

ICPE-CA, beneficiar al proiectului POC „Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii volumului producției în intreprinderi – PHOENIX” contract 133/23.09.2016, avand
cod SMIS 2014+ 105568, lanseaza procedura de selectie in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D (activitati de CD in colaborare efectiva).
Valoarea asistentei financiare nerambursabile corespunzatoare cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile care vor colabora efectiv cu organizaţia de cercetare pe activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală in cadrul activitatilor de tip D: 887.511 lei.
Aceasta procedura de selectie vine in completarea procesului desfasurat in luna iulie 2015, când a fost publicat pe site-ul INCDIE ICPE-CA un anunţ (https://www.icpe-ca.ro/proiecte/poc/poc-mav.pdf ) prin care agenţii economici cu activitate în „Domeniul 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE”, interesaţi să beneficieze de expertiza Institutului si avand intentia de a colabora în cadrul unui viitor proiect. Astfel, agentii economici interesati au fost invitati sa transmita intenția de a stabili o colaborare, de preferință până la data de 31.07.2015, completand o expresie de interes dupa modelul furnizat.
In completare, in vederea realizării unei selecţii transparente si, in acelasi timp, viabile, care să conducă la indeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor preconizate, în Cererea de Finanţare au fost prevăzute activităţi specifice (Activitatile A2, A3, A5) care sa conduca la adoptarea unor decizii juste.
Procedura curenta de selectie vine in completarea celor de mai sus si se desfasoara dupa urmatorul calendar:
Lansare Competitie: 04.02.2019
Depunere proiecte: 04.03.2019
Verificare elibigilitate: 07.03.2019
Evaluare tehnico-stiintifica: 14.03.2019
Afisare lista proiecte admise/respinse 15.03.2019
Transmitere invitatie pentru negociere
in vederea contractarii: 20.03.2019
Negocierea contractelor: 22.03.2019
Semnarea contractelor: 19.04.2019
Pachet de informatii pentru competitia de proiecte:
Propunere Proiect IMM (format editabil)
Anexa 1. Contract subsidiar D (format editabil)
Anexe 2, 3, 4. Declaratii Contract subsidiar (format editabil)
Fisa evaluare tehnico-stiintifica (format editabil)
Fişă verificare întreprindere (conform Instrucţiunii OI-POC nr. 8962/30.06.2017) (format editabil)
Metodologie de selectie 
In vederea selectarii propunerilor de proiecte, documentele se depun in plic la sediul ICPE-CA Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Corp J, sector 3, Bucuresti, cod postal 030138 si se inregistreaza la Secretariat- et 3, sau se trimit prin posta (preferabil posta rapida) si prin email la adresa phoenix@icpe-ca, astfel incat data limita de inregistrare la ICPE-CA sa fie 04.03.2019.
Agentii economici interesati pot solicita informatii suplimentare si asistenta in intocmirea propunerilor de proiecte folosind adresa de email phoenix@icpe-ca.ro.

ANUNȚ privind proiectele eligibile pentru contracte subsidiare de tip D – competitia 2

ANUNȚ – proiectele admise in vederea incheierii de contracte subsidiare de tip D – competitia 2

Departament Materiale Avansate – prezentare generală Domenii de cercetare ale departamentului, orientate către rezolvarea problemelor globale ale societăţii cu asigurarea unei dezvoltări durabile bazată pe resursele proprii, creșterea vizibilității internaționale a cercetării și dezvoltării experimentale din cadrul departamentului, creșterea relevanței pentru societate a cercetării, dezvoltării și inovării, includ:
• Dezvoltarea de cercetări în domeniul realizării şi caracterizării materialelor şi componentelor pentru energie;
• Dezvoltarea de cercetări în domeniul realizării şi caracterizării materialelor şi componentelor pentru electrotehnică;
• Dezvoltarea de cercetări în domeniul realizării şi caracterizării biomaterialelor şi a unor produse pe bază de biomateriale; certificarea produsului granular PG β TCP;
• Dezvoltarea de cercetări în domeniul realizării şi caracterizării unor materiale cu aplicaţii speciale şi/sau de mediu;
• Dezvoltarea de cercetări interdisciplinare în domeniul funcţionalizării suprafeţelor şi studiul proprietăţilor la interfaţă;
• Dezvoltarea de cercetări privind modificările structurale în materiale masive şi filme subţiri supuse la stres;
• Caracterizări materiale metalice, ceramice, magnetice, carbonice, polimerice;
• Dezvoltare de aplicaţii ale acestor materiale şi produse pentru domeniile de cercetare menţionate;
• Cercetare aplicativă la cererea companiilor industriale;
• Eficientizarea stațiilor pilot de realizare prototipuri prin angajarea de contracte de producție la scară mică.

Despre proiect

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul PHOENIX este destinat transferului de cunoştinţe ȋn domeniul eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, integrând inovarea și dezvoltarea tehnologică furnizată de experiența, expertiza, cunoașterea științifică și infrastructura din domeniul materialelor avansate deținută de INCDIE ICPE-CA, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.

REZULTATE ESTIMATE

• Încheierea a 6 contracte cu întreprinderi
– 2 contracte cu întreprinderi mici și mijlocii
– 1 contract cu o întreprindere care a solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă
– 3 contracte de colaborare CD cu întreprinderi
• Încheierea unui contract de licență cu o întreprindere
• Atragerea sumei de 1597000 lei prin contracte cu întreprinderi
• Elaborarea a 12 publicații științifice rezultate din colaborarea cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea
• Crearea a 3 noi locuri de muncă la solicitant pentru cercetători

GRUPUL ȚINTĂ

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt companiile industriale din domeniul materialelor care vor beneficia de:
• A: transfer de cunoştinţe, asistenţă tehnologică şi consiliere pentru managementul inovării, validare idei/soluţii.
• B: acces la infrastrucutura Departamentului Materiale Avansate în vederea realizării şi caracterizării unor produse noi.
• C: transfer de abilităţi/competenţe de cercetare dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activităţi de CD oferite de organizaţia de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizaţia de cercetare spre întreprindere.
• D: cercetare industrială şi dezvoltare experimentală pentru diferite categorii de produse noi, realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.
Beneficiarii indirecți ai proiectului:
• Entități de cercetare
• Societatea civilă și publicul larg

 Conferinţa de lansare a proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015

“Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate
– Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi”

ID: P_40_403/ My Smis:105568/Contract 133/23.09.2016

care va avea loc în data de 17 martie 2017, începând cu ora 9:30, la sediul INCDIE ICPE-CA, Spl. Unirii, Nr. 313, sector 3, Bucureşti.

PROGRAM CONFERINȚĂ

09:30-10:00 Înregistrarea participanților (INCDIE ICPE-CA, Spaliul Unirii 313, Corp J, Etaj 3)
10:00–13:00 Dezbatere cu firmele potențial partenere in proiectul PHOENIX, deschisă tuturor specialiștilor participanți la Conferința de lansare a proiectului PHOENIX

Programul dezbaterii:

10:00-10:15 Cuvânt de deschidere
10:15-10:30 Prezentarea generala a proiectului PHOENIX, Dr. Mariana Lucaci- director de proiect
10:30-11:30 Prezentare laboratoare de cercetare din cadrul Departamentului Materiale Avansate implicate în cercetările din proiect (activități de tip C si D)
• „Laborator Materiale Metalice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte”, Dr. Magdalena Lungu
• „Laborator Materiale Magnetice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte”, Dr. Mirela Maria Codescu
• „Laborator Materiale Carbonice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte”, Dr. Adela Băra
• „Laborator Materiale Ceramice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte”, Ing. Georgeta Velciu
• „Laborator Materiale Polimerice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte”, Dr. Marius Lungulescu
11:30-11:40 Prezentarea ofertei de servicii științifice și tehnologice a Departamentului de Materiale Avansate, Ing. Sorina Mitrea
11:40-11:50 Activități în beneficiul firmelor, pentru stimularea transferului de cunoștințe, Dr. Eros Alexandru Pătroi
11:50-12:00 Sesiune deschisă -întrebări și răspunsuri
12:00-13:00 Sesiune de interacție între specialiștii din laboratoarele CD ale Departamentului Materiale Avansate și reprezentanții firmelor participante.

INVITAȚIE

 

Prima Conferință Regională INOVARE MARCA ICPE-CA PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

organizată în cadrul proiectului

“Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate
– Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi”

ID: P_40_403/ My Smis:105568/Contract 133/23.09.2016

care va avea loc în data de 08 septembrie 2017, începând cu ora 9:30, la SC Roseal SA, Str. Nicolae Bălcescu 5A, Odorheiu Secuiesc

 

PROGRAM CONFERINȚĂ

09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților (SC Roseal SA, Str. Nicolae Bălcescu 5A, Odorheiu Secuiesc)
10:00 – 13:00 Dezbatere cu firmele potențial partenere in proiectul PHOENIX
10:00 – 10:15 Cuvânt de deschidere
10:15 – 10:30 Prezentarea generala a proiectului PHOENIX, Dr. Mariana Lucaci – director de proiect
10:30 – 11:30 Prezentarea Ofertei de transfer de cunoștințe a Departamentului Materiale Avansate (MAv)
• Portofoliu de produse, procese, tehnologii și servicii – „Laborator Materiale Metalice”, Dr. Magdalena Lungu
• Portofoliu de produse, procese, tehnologii și servicii – „Laborator Materiale Magnetice”, Dr. Mirela Maria Codescu
• Portofoliu de produse, procese tehnologii și servicii – „Laborator Materiale Carbonice”, Dr. Adela Băra
• Portofoliu de produse, procese, tehnologii și servicii – „Laborator Materiale Ceramice”, Ing. Georgeta Velciu
• Portofoliu de produse, procese, tehnologii și servicii – „Laborator Materiale Polimerice”, Dr. Marius Lungulescu
11:30 – 11:40 Portofoliu de servicii de caracterizare/testare materiale al Departamentului MAv, Dr. Sorina Mitrea
11:40 – 11:50 Modalități de accesare a fondurilor de către firme prin contracte subsidiare de tip B,C și D, Dr. Eros Alexandru Pătroi
11:50 – 12:00 Sesiune deschisă – Întrebări și răspunsuri
12:00 – 13:00 Sesiune de interacție între specialiștii Departamentului MAv și reprezentanții firmelor participante
13:00 – 13:45 Workshop în domeniul Materialelor Magnetice
13:45 – 14:30 Workshop în domeniul Materialelor Metalice Multifuncționale
14:30 – 15:15 Workshop în domeniul Materialelor Carbonice
15:15 – 16:00 Workshop în domeniul Materialelor Ceramice
16:00 – 16:45 Workshop în domeniul Materialelor Polimerice

INVITAȚIE

Contract nr. 133/23.09.2016, Cod SMIS2014+ 105568| Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunoștințe | Valoarea totală a proiectului – 14.862.900lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată dinFondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national | Durata proiectului: 23.09.2016 – 22.09.2021| Beneficiarul proiectului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, cu sediul în Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, 030138, București, România, Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97, Fax: +40 21.346.82.99, www.icpe-ca.ro

Contact: 
INCDIE ICPE-CA București
Director de proiect: Dr. ing. Mariana LUCACI
E-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro
Splaiul Unirii, 313, Sector 3,
030138, București, România
Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97
Fax: +40 21.346.82.99

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

×