MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 1 – 2018 – Consilier juridic

INCDIE ICPE-CA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC

Cerinţe pentru ocuparea postului

– Pregatire de specialitate: Licentiat in stiinte juridice
– Vechime minima in activitate/specialitate: 5 ani;
– Capacitate de comunicare şi lucru în echipă;
– Capacitate de analiză şi sinteză;
– Calităţi personale: gândire analitică, flexibilitate, mobilitate, dorinţă de perfecţionare;
– Limba engleza – nivel avansat
– Cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat

Descrierea jobului:
Atributii principale:

• Asigură consultanță juridică pentru INCDIE ICPE -CA;
• Asigură asistență juridică pentru INCDIE ICPE -CA în fața organelor jurisdicționale;
• Redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legate de diferite problematici;
• Redactarea de acte juridice;
• Verificarea, avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
• Redactarea proiectelor de contracte, negocierea clauzelor legale;
• Reprezentarea intereselor INCDIE ICPE -CA în fața instanțelor judecătorești;
• Interpretarea și punerea în aplicare a normelor europene incidente în activitatea INCDIE ICPE -CA;
• Acordarea de asistență de specialitate în domeniul proprietății intelectuale în ce privește înregistrarea și monitorizarea de brevete /invenții ale INCDIE ICPE -CA și după caz, ale terților;
• Participarea la realizarea procedurilor de achiziție publică;
• Depunerea tuturor diligențelor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea recuperării creanțelor;
• Urmărirea respectării legalității în cazul încheierii, modificării și desfacerii contractelor individuale de muncă;
• Urmărește și informează asupra modificării și apariției actelor normative.

Calendarul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic:

1. Anuntarea concursului in data de 19.01.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 22.01.2018 – 05.02.2018, ora 15
3. Verificarea dosarelor: 06.02.2018 -19.02.2018
4. Afisarea candidatilor admisi si respinsi la sediul INCDIE ICPE CA: 20.02.2018
5. Depunerea contestatiilor: 21.02.2018
6. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 22.02.2018
7. Proba scrisa: 23.02.2018;
8. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 27.02.2018
9. Depunerea contestatiilor : 28.02.2018
10. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 01.03.2018
11. Desfasurarea probei de interviu: 02.03.2018
12. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 07.03.2018
13. Afisarea rezultatelor dupa desfasurarea celor doua probe: 07.03.2018
14. Depunerea contestatiilor: 08.03.2018
15. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale: 09.03.2018

BIBLIOGRAFIE – PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC IN CADRUL INCDIE ICPE CA

1. Codul civil;
2. Codul de procedura civila;
3. Codul muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
8. H.G. nr. 1282/2005, Privind infiintarea, organizarea si functionarea INCDIE ICPE-CA;
9. HG nr. 637/2003 privind Regulament cadru de organizare si functionare a INCD-urilor;
10. HG nr. 1062/2011 – Evaluarea si clasificarea institutiilor de cercetare;
11. HG nr. 929/2014 privind strategia naţionala de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
12. OG nr.57/2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
14. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
15. HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
16. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
17. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
18. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fonsurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
19. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
21. Legea nr 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu;
23. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificarile si completarile ulterioare;
24. Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Notă: Toata legislatia se refera la formele actualizate existente

Procedura operațională 28 – Ocupare posturi – revizuita 2017 (document *pdf)

Rezultate obținute la selectia dosarelor în vederea Concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Securitatea Muncii, Relatii Publice, Informatii Clasificate 

Nr. crt. Nume prenume Cerere Rezultatul selecției
1 Dumitru Dodi 264/02.02.2018 ADMIS
2 Râșnoveanu Lucian-Sorin 282/05.02.2018 ADMIS

 

Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2018, ora 9, la INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, Bucuresti, Corp cladire J, etaj 3, camera 308.

×