INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Guvernul României

Hotărâre nr. 1282/2004
din 13/08/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 24/08/2004

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre


Art. 1. - Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti prin reorganizarea Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" - ICPE - CA - S.A. Bucureşti, care se desfiinţează.
Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti este persoană juridică română care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3. - (1) Sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti este în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti are în structura organizatorică o sucursală cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jozsef Atilla nr. 4, judeţul Covasna.
Art. 4. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti are ca obiect principal de activitate:
a) cercetare fundamentală şi aplicativă în sectorul ingineriei electrice;
b) inginerie, probe, măsurători, expertize în laborator, în staţii-pilot şi pe teren;
c) dezvoltare tehnologică în domeniul valorificării, procesării deşeurilor industriale şi reabilitării ecologice;
d) elaborare de normative tehnice şi economice de interes naţional privind asigurarea cerinţelor fundamentale în domeniul ingineriei electrice;
e) elaborare de strategii, asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul ingineriei electrice;
f) informare, documentare şi pregătire de personal în domeniul ingineriei electrice.
Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti poate înfiinţa subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti, în valoare de 21.022.210 mii lei, se constituie prin preluarea activului şi pasivului Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" ICPE - CA - S.A. Bucureşti, conform situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2003.
(2) Activul şi pasivul Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" ICPE - CA - S.A. Bucureşti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Bunurile proprietate privată a statului care trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti, precum şi bunurile proprii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 7. - (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti se preia de la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" ICPE - CA - S.A. Bucureşti şi îşi păstrează salariile avute la data reorganizării până la încadrarea pe posturile corespunzătoare structurii organizatorice aprobate potrivit art. 5.
(2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
Art. 8. - Finanţarea activităţii desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti se realizează din surse proprii, din alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii, şi din alte surse atrase precum donaţii şi sponsorizări.
Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" ICPE - CA - S.A. Bucureşti, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, şi se substituie în toate litigiile în curs ale Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Electrotehnică - Cercetări Avansate" ICPE - CA - S.A. Bucureşti.
Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. - La anexa nr. 6 "Institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării" la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:
"18. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti - venituri proprii".


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
─────��─────────
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 13 august 2004.
Nr. 1.282.