INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english
Politica de mediu


Conducerea INCDIE ICPE-CA a adoptat o politică strategică care vizează îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi creşterea permanentă a nivelului calităţii produselor, proceselor şi personalului institutului, în vederea menţinerii prestigiului ştiinţific şi a succesului pe piaţa de desfacere internă şi externă.
Politica sa privind calitatea şi protecţia mediului este stabilită în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, fiind tradusă în practică prin realizarea unui sistem de management integrat calitate - mediu, documentat, controlabil şi supus în permanenţă optimizării.

Obiectivele politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sunt:
1. Menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de management integrat calitate - mediu, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.
2. Eficientizarea creşterii veniturilor prin îmbunătăţirea managementului resurselor şi diminuarea cu min. 5% a cheltuielilor:
a. datorate non-calităţii;
b. datorate realizării de produse neconforme şi pierderilor din procesele tehnologice ale organizaţiei;
c. aferente asigurării de utilităţi.
3. Valorificarea prin transfer tehnologic în sectorul industrial a tehnologiilor elaborate şi a produselor omologate concepute şi realizate în programele naţionale de cercetare-dezvoltare.
4. Monitorizarea satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor oferite.
5. Instruirea, conştientizarea, recunoaşterea abilităţilor şi a potenţialului fiecărui angajat în vederea:
a. creşterii prezenţei INCDIE ICPE-CA în lumea ştiinţifică şi dezvoltarii de produse / servicii noi care să corespundă cerinţelor de calitate şi protecţiei mediului;
b. cunoaşterii politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi implicării maxime în aplicarea ei;
c. îmbunătăţirii permanente a sistemului de management integrat calitate-mediu.
6. Realizarea activităţilor, produselor şi serviciilor respectându-se protecţia mediului înconjurator, sursele de poluanţi cunoscute, monitorizate şi neutralizate până la valoarea limită admisibilă în normativele în vigoare.
7. Imbunătăţirea tehnologiilor şi produselor în sensul ecologizării acestora, al obţinerii de tehnologii “curate” şi adoptarea măsurilor de prevenire a poluării în toate domeniile de activitate.
8. Prevenirea poluării şi monitorizarea factorilor de mediu.
9. Realizarea unei bune gospodăriri a deşeurilor, substanţelor toxice şi periculoase şi a reziduurilor astfel încât, impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului, să fie minim.
10. Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe.
11. Comunicarea politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului publicului larg.
Conducerea INCDIE ICPE-CA este angajată în înfăptuirea politicii declarate, a obiectivelor stabilite, în îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate - mediu, în utilizarea de tehnologii curate, de prevenire a poluării, în respectarea legislaţiei şi reglementǎrilor de mediu aplicabile. In acest scop, sunt alocate resurse umane, materiale şi financiare pentru funcţionarea optimă a sistemului integrat.
Îmbunătăţirea continuă a performanţelor privind calitatea şi protecţia mediului este considerată un element dinamizant al sistemului de management integrat calitate - mediu, acordându-i-se atenţia cuvenită pentru a asigura progresul continuu al unităţii.
Toate departamentele au obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi legislaţia în vigoare.
Conducerea INCDIE ICPE-CA îşi asumă întreaga responsabilitate pentru politica adoptată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei.

dr. ing. Georgeta ALECU
dr. ing. Georgeta ALECU
Sef laborator
Management Integrat: Calitate-Mediu