INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishSTRATEGIA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE A INCDIE ICPE-CA
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG


Viziunea INCDIE ICPE-CA: INCDIE ICPE-CA va deveni în ingineria electrică promotorul progresului bazat pe cunoaştere

1. Misiunea

INCDIE ICPE-CA promovează și realizează activități de cercetare aplicativă în context național și internațional în domeniul ingineriei electrice pentru dezvoltarea de cunoștințe puse în folosul firmelor, instituțiilor publice și private. Deși se integrează în contextul economic al Uniunii Europene, institutul nostru are datoria de a participa la întărirea sectorului economic românesc (privat sau de stat), singurul care poate aduce o prosperitate reală în țară.
Institutul își propune ca prin participarea sa la programele naționale și internaționale să crească vizibilitatea cercetării românești atât pe plan intern cât și pe plan extern prin intermediul rezultatelor științifice și tehnologice.
Dezvoltând inovația tehnologică pentru beneficiari, ICPE-CA crește competitivitatea acestora atât în România cât și în Europa și este, astfel, un factor motor în dezvoltarea economică a societății și creșterea bunăstării sociale, în armonie cu mediul înconjurător.
ICPE-CA oferă posibilități de dezvoltare a carierei profesionale personale, ceea ce permite ocuparea unor poziții cu responsabilitate la nivel de institut, industrie și alte domenii științifice.
Societatea românească aflată în schimbări profunde creează multiple oportunități pentru îndeplinirea misiunii ICPE-CA. Identitatea INCDIE ICPE-CA, cu personal calificat, capabil să acopere cercetări cu caracter de avangardă într-o multitudine de sectoare de activitate economice, se definește ca o legătură între cercetarea fundamentală, inovația la nivel de întreprindere. Datorită acestor valențe, se vor crea noi oportunități de angajare a institutului nostru în programe interne și externe definitorii ca PNCDI III, PNCDI IV și programele Horizon 2020 și Horizon Europe ale Uniunii Europene.
Ca puncte forte ale institutului nostru putem sublinia: dimensiunea adecvată, calitatea și structura personalului și pasiunea sa pentru inovare, conexiunea cu viața economică, organizarea internă, competențele bine definite ale personalului, dotarea nouă și variată a institutului, intrarea pe piața științifică internațională prin implicarea în proiecte europene majore cum sunt FAIR, ELI, de asemenea în cele suportate de ESA și IUCN Dubna. Beneficiem aici de tradiția noastră de peste 65 de ani în cercetarea științifică și transferul unor soluții inovative către mediul industrial.

2. Obiectivele strategice ale ICPE-CA

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare instituțională pentru perioada 2020-2024 este ca ICPE-CA să ajungă și să se mențină la un nivel de excelență în activitatea CDI care să impună recunoașterea institutului ca un promotor al cunoașterii la nivel național și regional în domeniul ingineriei electrice.
Având o lungă tradiție a excelenței și inovației în cercetare, ICPE-CA promovează cercetarea aplicativă în domeniul ingineriei electrice, cu precădere în direcțiile următoare de cercetare: materiale avansate și aplicații ale acestora, electrotehnologii, mecatronică, valorificarea surselor regenerabile de energie, eficiență energetică, compatibilitate electromagnetică, aplicații ale supraconductibilității, electro- şi biochimie, inginerie biomedicală.
Ținând cont de misiunea, specificul institutului și prioritățile SNCDI, INCDIE ICPE-CA urmărește să-şi consolideze strategia de acțiune pentru susținerea cercetării avansate în domeniul tehnologiilor emergente în inginerie electrică, în raport cu domeniile de specializare inteligentă. Astfel, ne propunem definirea și consolidarea unor domenii de competență ridicată, în care există avantaje competitive reale și care pot contribui semnificativ la consolidarea poziției institutului pe piața cercetării europene și menținerea institutului printre primele institute naționale de CDI în cadrul rețelei de unități de cercetare și dezvoltare din România.
Strategia ICPE-CA are menirea să asigure că institutul va continua să evolueze și sǎ-şi stabilească un ritm optim de progres, în conformitate cu necesitățile sistemului, ale partenerilor săi și ale economiei locale și naționale, fiind construită în jurul următoarelor obiective:
• Asigurarea competitivității economice a societăților şi entităților publice și private din economia românească, ca urmare a valorificării rezultatelor cercetărilor proprii ale institutului;
• Ridicarea performanțelor științifice și a gradului de recunoaștere a cercetărilor din INCDIE ICPE-CA prin abordarea unor activități specifice tehnologiilor emergente în inginerie electrică; valorificarea rezultatelor științifice atât prin intermediul brevetelor naționale și internaționale, cât şi al revistelor științifice cu un impact major în comunitatea științifică internațională;
• Îmbunătățirea resursei umane şi a dotărilor cu echipamente performante, factori necesari pentru a aborda cu succes cercetările asupra tehnologiilor noi şi emergente în inginerie electrică;
• Realizarea de parteneriate cu mediul universitar național și internațional pentru dezvoltarea de alianțe strategice în domenii prioritare pentru sporirea competențelor în cadrul direcțiilor științifice specifice ale ICPE-CA și pregătirea de specialiști pentrumediul economic;
• Creșterea vizibilității la nivel național și internațional, îmbunătățirea poziției pe piața internă și externă și un cadru relațional orientat spre implicarea mediului privat în activitatea de cercetare-dezvoltare prin utilizarea și valorificarea expertizei acumulate și implementarea direcțiilor strategice, dezvoltarea instrumentelor devenite deja tradiționale pentru creșterea vizibilității, identificarea unor instrumente noi sau neexploatate suficient până acum.
Dacă se ia în considerare misiunea ICPE-CA, oportunitățile, punctele forte și punctele slabe, strategia adecvată dezvoltată de institut pentru atingerea acestor obiective este aceea de a maximiza „cota de piață” în domeniul cercetării românești și internaționale, păstrând un echilibru corect între prezent și perspectivă, abordarea unei politici active de implicare în toate domeniile ce au legătură cu ingineria electrică.
În aplicarea acestei strategii, se au în vedere abilitățile și competențele angajaților noștri, structura organizatorică (elastică, permițând regrupări de colective în vederea unor cercetări complexe interdisciplinare dar care permite o planificare) în cadrul celor două direcții majore de cercetare (materiale avansate pentru inginerie electrică, respectiv echipamente pentru inginerie electrică) și posibilitățile de monitorizare a performanțelor și de intervenție pentru corectarea abaterilor.
Conducerea va avea aici ca principală sarcină, să acționeze în vederea îndeplinirii obiectivelor planului strategic și să efectueze eventuale modificări. Această politică internă managerială s-a continuat și în anul 2018, odată cu promovarea unei noi structuri organizatorice care a avut menirea sa definească mai bine multitudinea de direcții de cercetare ale institutului, toate acestea fiind în strânsă legătură cu ingineria electrică. Eficientizarea activităților se va face și prin procedurarea si aplicarea lor în conformitate cu OSGG 600/2018.

3. Strategia în domeniul cercetării dezvoltării

Se vor urmării următoarelor obiective strategice, astfel:
* ridicarea performanțelor științifice și de inovare prin:
- creșterea valorică din punct de vedere științific si economic a activității de cercetare dezvoltare atât în domeniile noastre specifice cât și în domenii conexe;
- necesitatea cercetării și dezvoltării de materiale electrotehnice, produse, sisteme și tehnologii performante care să respecte normele de mediu;
- armonizarea standardelor românești la normativele europene; sprijin acordat firmelor în asigurarea calității și conformității cu reglementările internaționale.
- îmbunătățirea continuă a performanțelor personalului de cercetare, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ;
- asigurarea condițiilor materiale și de dotare cu echipamente de cercetare performante în vederea derulării activităților de cercetare la cel mai înalt nivel;
- creșterea numărului de articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI;
- creșterea numărului de brevete interne și externe și valorificarea lor în mediul socio - economic;
- creșterea vizibilității naționale și internaționale prin:
- armonizarea direcțiilor de cercetare cu politica națională și integrarea acestora în politică de cercetare a Uniunii Europene, prin parteneriate și asocieri cu institute de prestigiu, universități și firme;
- crearea condițiilor de diseminare a rezultatelor cercetării prin susținerea logistică (calculatoare, birotică) cât și prin susținerea participării cercetătorilor la seminarii, conferințe naționale și internațional (crearea posibilitații de stabilire de noi contacte și eventual consorții);
- creșterea vizibilității interne și intemaționale prin organizarea de manifestări științifice, participări la acestea, creșterea numărului de articole publicate în reviste de circulație internațională;
- organizarea de către institut a unor "săptămâni ale științei" și a unor acțiuni de genul "știința în dialog cu societatea" pentru îmbunătățirea percepției și atitudinii publice privind contribuția la beneficiile economice, sociale și culturale ale mediului de afaceri și comunității în general;
- creșterea calității Editurii ICPE-CA, în vederea promovării cunoștințelor tehnice în societate, pregătirea populației pentru schimbările tehnologice ce apar, lărgirii ariei vizibilității institutului.

* conștientizarea plătitorului de taxe la bugetul statului privind importanța CDI în sectorul industriei electrice pentru asigurarea unor beneficii economico-sociale pentru societate prin:
- creșterea aportului societăților comerciale în finanțarea cercetărilor efectuate de ICPE-CA;
- comunicate de presă periodice si diseminarea rezultatelor obținute de către INCDIE ICPE-CA în cadrul unor reviste și ziare cu un grad de răspândire lărgită

4. Strategia de transfer tehnologic şi servicii

Aceasta strategie generică va contribui la atingerea următoarelor obiective strategice:
* Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor prin:
- valorificarea cunoștințelor, competențelor și produselor ICPE-CA către mediul socio - economic
- creșterea numărului de tehnologii și produse transferate în industrie prin intermediul activității centrului de transfer tehnologic, capabil să monitorizeze aceasta activitate (inclusiv crearea bursei cererii și ofertei de tehnologie și servicii);
* Îmbunătățirea cooperării între institut și industrie prin dezvoltarea de parteneriate cu mediul public și privat pentru:
- crearea condițiilor materiale și de dotare în scopul satisfacerii mai prompte a solicitărilor beneficiarilor din industrie (SA-uri, SRL-uri, IMM-uri, regii);
- execuția unor repere de serie mică și de produse unicat a institutului pentru acei furnizori industriali care nu au tehnologia proprie și dotările necesare dezvoltării unor astfel de produse;
* Organizarea eficientă a facilităților interne pentru transferul tehnologic prin:
- diversificarea ofertei de servicii prin acreditarea și reacreditarea laboratoarelor ce au un potențial major de dezvoltare (laboratorul de caracterizare materiale si produse pentru electrotehnică, laboratorul de tensiuni înalte, laboratorul de sisteme fotovoltaice, laboratorul de compatibilitate electromagnetică;
- redimensionarea stațiilor pilot în vederea rentabilizării activităților și eficientizarea utilizarii spatiilor.
- casarea și valorificarea utilajelor ieșite din uz;
- recertificarea periodică a sistemului integrat calitate mediu conform standardelor ISO 9001/2015 și ISO 14001/1996;
- eficientizarea monitorizării activităților de management intern ce rezultă în urma OSGG 600/2018.
- participarea la târguri și expoziții cu exponate, afișe, cataloage pentru promovarea produselor și serviciilor;
- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de produse și servicii specifice institutului, atât singur cât și în parteneriate cu alte unități
- dezvoltarea în continuare a sectorului de marketing și vânzări în scopul identificării de noi beneficiari precum și de noi produse din domeniul specific de activitate;

5. Strategia în domeniul economico-financiar

Creşterea volumului de venituri se va face atât pe baza creşterilor veniturilor din cercetare cât şi a celor din surse atrase (producţie de serie mică transferuri tehnologice, cercetare cu terţi, etc.).
O importanță deosebită se va da atragerii de fonduri europene și deasemenea dezvoltării de servicii de cercetare și dezvoltare de prototipuri in vederea obținerii și de fonduri extrabugetare naționale.
Nivelul cheltuielilor va fi ţinut sub control el fiind obligatoriu încadrat în valorile planificate ale veniturilor prognozate.
Obiectivele de atins sunt următoarele:
Up-gradarea permanentă a programului de calcul pentru a se asigura:
- urmărire riguroasă a costurilor pe fiecare tip de activitate si produs realizat si reducerea continuă a acestora;
- eficientizarea activităţii de servicii către terţi prin îmbunătăţirea activitații de planificare, urmărire şi realizare a veniturilor;
- perfecţionarea compartimentului de marketing, respectiv a activităţii Centrului de Transfer Tehnologic.

6. Strategia de resurse umane.

Obiective strategice privind resursele umane pentru Creşterea potenţialului de CDI prin formarea profesională și asigurarea unei cariere în cercetare sunt:
- existența unui centru de pregătire (A. Proca) a liceenilor pentru cercetare,
- dezvoltarea parteneriatelor cu mediul universitar pentru atragerea studenților valoroși încă de pe băncile facultății pentru activitățile de cercetare ale institutului,
- continuarea trimiterii de tineri cercetători ai institutului la stagii de pregătire interne și internaționale în scopul formării profesionale continue,
- atragerea în institut a cercetătorilor de vârstă medie cu o carieră profesională reputată pentru a susține domeniile actuale sau a promova noi domenii în conexiune cu cel al ingineriei electrice,
- concursuri de promovare pe posturi de cercetători științifici care să se realizeze cu o ritmicitate de cel mult 3 ani.
- angajarea de personal tânăr bine pregătit din punct de vedere profesional și păstrarea vârstei medii în cadrul INCDIE ICPE-CA în intervalul 35 - 50 de ani,
- în paralel cu procesul general de întinerire a personalului, păstrarea unui număr rezonabil de cercetători valoroși, aflați în pragul pensionării pentru a putea transmite experiența acumulată tinerilor cercetători.
- existența unei baze materiale și a echipamentelor de cercetare moderne ca măsură de atractivitate pentru potențialii noi angajați,
- creşterea numărului de parteneriate şi colaborări cu organizaţiile de cercetare reputate din Europa şi Statele Unite precum și a schimburilor de cercetători pentru creșterea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale.

Strategia de resurse umane va avea la bază comunicarea permanentă către salariaţi a obiectivelor privind politica institutului inclusiv a Planului de Dezvoltare Instituţională a ICPE-CA 2018 - 2022, în scopul conștientizării acestora, a realizării la termen a măsurilor propuse şi a motivării acestora. Prin intermediul strategiei resurselor umane se va urmări și:
- dezvoltarea şi asigurarea unui climat de lucru adecvat, a unor locuri de muncă civilizate care să întrunească toate cerinţele normelor PSI, PM;
- creşterea gradului de motivare prin îmbunătăţirea salarizării.dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General
Plan de Dezvoltare Instițutională a INCDIE ICPE-CA pentru 2018-2022PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE pentru perioada 2020 – 2024