INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english
Documente și bibliografie concurs selecție director general ICPE-CA - 2016


a) regulamentul de organizare si functionare a INCDIE ICPE-CA conform HG 1282/2004;

b) contractul colectiv de munca in vigoare, incheiat conform legii;

c) ultimele doua rapoarte anuale de activitate ale INCD:
- raport activitate 2014;
- raport activitate 2015;

d) ultimele doua bilanturi contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, intocmite conform legii, precum si indicatorii de referinta din ultimul an incheiat;
- bilant 2014;
- bilant 2015;
- indicatori referinta an 2015.

e) lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate in derulare;

f) un raport financiar care sa includa: ultima balanta de verificare, situatia patrimoniului, situatia economico-financiara pentru anul in curs; cheltuielile si veniturile estimate pentru urmatorii 4 ani, rezultate din contracte si obligatii in curs;
- cheltuieli si venituri 2017 – 2020;
- situatia economico – financiara 2016 (bilant 30.06.2016);
- situatie patrimoniu,
- lista contracte in derulare in urmatorii 4 ani,

g) lista cu principalele acte normative aplicabile INCDIE ICPE-CA;

h) actele normative specifice care stabilesc standardele minimale nationale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetator stiintific gradul I si, respectiv, de cercetator stiintific gradul II;
- Legea_319_2003;
- Ordin nr. 6560 din 20_12_2012;
- Anexa la ordinul 6560_2012
- ACTELE NORMATIVE care reglementeaza concursurile pentru CS I și CS II din cercetare-1;

i) domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCDIE ICPE-CA;

j) modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu ANCSI, care include si fisa postului;

k) Bibliografia generala:
- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 324 / 8 iulie 2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 16 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003;
- Hotararea Guvemului nr. 637/29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003;
- Hotararea Guvemului nr. 929/2014 privind aprobarea strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 - 2020;
- Hotararea Guvemului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planul national de cercetare - dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
- Hotararea Guvemului nr. 45/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2016.