MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

RURALINVEST – impreuna pentru o sansa la ocupare

INCDIE ICPE-CA se afla in faza de implementare a proiectului „RURALINVEST-IMPREUNA PENTRU O SANSA LA OCUPARE”, contract de finantare POSDRU/135/5.2/S/130594 in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. In cadrul proiectului, pentru buna desfasurare a activitatilor, este necesara achizitionarea urmatoarelor servicii: servicii de audit financiar si servicii de expert contabil cod CPV 79210000-9, achizitii prevazute in planul de achizitii al proiectului. Atribuirea are in vedere respectarea prevederilor OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Oferta castigatoare va fi oferta admisibila cu pretul cel mai scazut. Ofertele vor fi depuse in plic sigilat, netransparent, la adresa Autoritatii contractante si cu inscriptia” A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA….”(DATA SI ORA SUNT SPECIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI). Rezultatul evaluarii va fi comunicat fiecarui ofertant, prin fax/mail, dupa caz. Alte informatii si clarificari se gasesc in caietele de sarcini.

Caiet de sarcini audit fin final;
clarificare 1 + clarificare 2;
Caiet de sarcini expert cont final;

×