MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Dezvoltarea experimentală de piese sinterizate de înaltă performanță și validarea tehnologiei de fabricare a acestora pentru utilizare în aparate de comutație de medie și înaltă tensiune

Dezvoltarea experimentală de piese sinterizate de înaltă performanță și validarea tehnologiei de fabricare a acestora pentru utilizare în aparate de comutație de medie și înaltă tensiune (Acronim proiect: HPERSINT)

 

*Document PDF

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1987,

Contract Nr. 118 PED/2017,

Finanţare: bugetul de stat şi din alte surse atrase,

Denumirea Programului din PNCDI III: Program 2 – Creşterea competitivității economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogram 2.1.: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare,

Direcția de cercetare: 4 – Eco-nanotehnologii şi materiale avansate,

Tipul proiectului: Proiect Experimental Demonstrativ (PED),

Valoarea totală a contractului: 687.000 lei din care pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 87.000 lei

Durata contractului: 18 luni (03.01.2017 – 30.06.2018)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti (INCDIE ICPE-CA)
Partener P1: MAIRA MONTAJ SRL

Etapa I (document *PDF)

Etapa II (document *PDF)

Rezumat:
Scopul proiectului constă în dezvoltarea unor noi materiale de contact avansate și prototipuri de piese sinterizate semifabricate și finite complexe din W-Cu prin tehnologii validate și obținerea de noi cunoștințe în domeniul materialelor avansate și a tehnologiilor de realizare a acestora. De asemenea, se urmărește obținerea de cunoștințe tehnice specifice privind noile produse sinterizate orientate către export și înlocuirea celor din import, care vor fi utilizate în aparate de comutație de medie și înaltă tensiune.
Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor proiectului se va efectua cercetare aplicativă, prin cercetare industrială privind realizarea și caracterizarea modelelor experimentale de piese sinterizate, și dezvoltare experimentală a prototipurilor de piese sinterizate de înaltă performanță care vor fi implementate în producție și introduse pe piață de către partenerul industrial IMM.
Proiectul se adresează tematicii prioritare a Programului 2 din PNCDI III – Creşterea competitivității economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Direcția de cercetare: 4 – Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, cu un impact direct în domeniul energiei.
Proiectul este dezvoltat în parteneriat între o organizație de cercetare: un institut național – INCDIE ICPE-CA, care este coordonatorul proiectului (CO) și un partener industrial IMM – MAIRA MONTAJ SRL, care este partenerul 1 (P1). Proiectul are caracter interdisciplinar și multidisciplinar, fiind realizat de către specialiști de înaltă calificare cu expertiză complementară. CO este responsabil cu realizarea amestecurilor de pulberi micro/nano compozite pe bază de W-Cu, realizarea de piese sinterizate semifabricate cu diametru 15…70 mm şi înălţime 5…35 mm prin diferite tehnici ale metalurgiei pulberilor: (1) presare-sinterizare-infiltrare (P-S-I) şi (2) sinterizare în plasmă de scânteie (SPS), realizarea modelelor funcționale de matrițe de grafit pentru obținerea semifabricatelor sinterizate prin procedeul SPS şi caracterizarea modelelor experimentale și a prototipurilor de piese sinterizate din W-Cu din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice, microstructurale, termice, electrice, mecanice şi tribologice. P1 este responsabil cu prelucrările mecanice pentru realizarea de piese sinterizate finite complexe și prelevarea eşantioanelor metalografice pentru caracterizări şi efectuarea testelor funcționale pentru evaluarea rezistenței de contact statice și dinamice a pieselor sinterizate finite complexe. Partenerii proiectului elaborează în comun rapoarte tehnico-științifice şi documentații tehnice (desene de execuție) pentru realizarea modelelor experimentale și a prototipurilor de semifabricate sinterizate și de piese sinterizate finite complexe, precum și documentația de analiză tehnico-economică a produselor realizate și documentația tehnică de validare a tehnologiei de laborator pentru realizarea produselor sinterizate.
Produsele sinterizate elaborate vor contribui la solicitările mediului socio-economic la nivel mondial și național în domeniul materialelor avansate și al energiei.
Protecția cunoștințelor se va face prin cereri de brevete naționale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (OSIM).
Diseminarea rezultatelor proiectului se va face pe scară largă prin publicarea de lucrări științifice în jurnale cotate ISI și BDI, participarea la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului, crearea și actualizarea site-ului web al proiectului.

Echipele de cercetare:
Coordonator CO – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
1) Lungu Magdalena-Valentina, Dr. Ing., CS I, Director de proiect
2) Enescu Elena, Dr. Ing., CS I, Membru-Cercetător
3) Lucaci Mariana, Dr. Ing., CS I, Membru-Cercetător
4) Tsakiris Violeta, Dr. Ing., CS I, Membru-Cercetător
5) Pătroi Eros Alexandru, Dr. Ing., CS I, Membru-Cercetător
6) Pătroi Delia, Dr. Fiz., CS II, Membru-Cercetător
7) Cîrstea Diana, Dr. Fiz., CS, Membru-Cercetător
8) Brătulescu Alexandra, Ing. Chim., CS, Membru-Cercetător
9) Ion Ioana, Dr. Ing., CS III, Membru-Cercetător
10) Tălpeanu Dorinel, Dr. Ing., CS III, Membru-Cercetător
11) Mitrea Sorina, Ing., IDT I, Membru-Cercetător
12) Stancu Nicolae, Ing., IDT I, Membru-Cercetător
13) Grigore Florentina, Drd. Ing. Chim, IDT III, Membru-Cercetător
14) Sbarcea Beatrice Gabriela, Dr. Fiz., CS III, Membru-Cercetător
15) Marin Mihai, Drd. Ing., ACS, Membru-Doctorand
16) Marinescu Virgil, Drd. Fiz, CS, Membru-Doctorand
17) Marin Dorian, dr. ing. Membru-Cercetător
18) Vlad Dorina, Membru- Tehnician
19) Matei Valeria, Membru- Tehnician
20) Florea Cristina, Membru- Tehnician
21) Ghiță Marian, Membru- Tehnician
22) Paraschiv Gheorghe, Membru- Tehnician
23) Velea Constantin, Membru- Tehnician
24) Voicu Constantin, Membru- Tehnician

Partener P1 – MAIRA MONTAJ SRL
1) Godeanu Petrișor, Ing., IDT, Responsabil De Proiect
2) Logofătu Octavian, CS I, Membru-Cercetător
3) Cerga Dan Viorel, CS III, Membru-Cercetător
4) Melnic Constantin, IDT, Membru-Cercetător
5) Ungureanu Ionuț, IDT, Membru-Cercetător
6) Marinescu Lucian, IDT III, Membru-Cercetător
7) Chitaigoroski Gabriel-Mirell, IDT, Membru-Cercetător
8) Georgescu Gheorghe, Membru-Tehnician

Obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al proiectului constă în atingerea TRL4 prin cercetare industrială pentru obținerea unor modele experimentale de piese sinterizate, folosind materiale avansate de contact W-Cu și prin dezvoltarea experimentală de prototipuri de piese sinterizate de înaltă performanță și validarea tehnologiei de fabricație semifabricate și piese complexe finite pentru utilizare în dispozitive de comutare de medie și înaltă tensiune, pornind de la TRL2. Pentru a atinge obiectivul principal sunt necesare următoarele obiective tehnico-științifice derivate:
– Elaborarea și executarea unor modele experimentale de micro/nano materiale de contact (TRL2, TRL3);
– Proiectarea și executarea unor modele funcționale de matrițe din grafit pentru obținerea pieselor semifabricate sinterizate prin procedeul SPS și stabilirea tehnologiei de obținere a acestora (TRL2, TRL3);
– Proiectarea, fabricarea și caracterizarea conform standardelor în vigoare a modelelor experimentale și prototipurilor de piese sinterizate semifabricate și complexe finite, precum și elaborarea documentațiilor tehnice aferente;
– Selectarea materialului cu cele mai bune proprietăți pentru aplicații în aparataj electric de medie și înaltă tensiune;
– Validarea tehnologiei de laborator pentru fabricarea pieselor sinterizate de înaltă performanță pentru creșterea valorii adăugate la utilizator (TRL4);
– Efectuarea unui studiu de analiză tehnico-economică pentru dezvoltarea experimentală a pieselor sinterizate semifabricate și finite complexe, pentru ca partenerii proiectului să aleagă tehnologiile potrivite pentru fabricarea acestora, precum și să definească piețele actuale sau potențiale (TRL3);
– Diseminarea rezultatelor proiectului pe scară largă pe durata şi după finalizarea proiectului, în conformitate cu protejarea cunoștințelor, prin elaborarea, comunicarea şi publicarea de lucrări în jurnale cotate ISI şi BDI şi participarea la manifestari tehnico-ştiințifice naționale şi internaționale din domenii specifice proiectului;
– Creşterea vizibilității cercetării aplicative la nivel național sau internațional prin promovarea noilor produse la diferite manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului;
– Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală/industrială în conformitate cu normativele în vigoare, prin elaborarea şi depunerea de cereri de brevet la OSIM.

Etapele proiectului:
Etapa I – Cercetare industrială privind realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale de amestecuri de pulberi micro/nano compozite, semifabricate sinterizate şi piese sinterizate finite complexe şi elaborarea documentației tehnice aferente
Parteneri implicaţi: CO, P1, Perioada de realizare a etapei I: 03.01.2017 – 22.12.2017

Etapa II – Dezvoltare experimentală privind realizarea şi caracterizarea prototipurilor de piese sinterizate şi validarea tehnologiei de laborator
Parteneri implicaţi: CO, P1, Perioada de realizare a etapei II: 23.12.2017 – 30.06.2018

Rezultate preconizate:
§ Pagina web a proiectului, care se actualizează periodic –
– https://www.icpe-ca.ro/icpe-ca/proiecte/proiecte-nationale/pn-2016-2020/hpersint/hpersint.htm;
§ Documentaţie tehnică pentru realizarea modelelor experimentale de semifabricate sinterizate şi piese sinterizate finite complexe: minim 10 desene de execuţie;
§ Documentaţie tehnică pentru realizarea modelelor funcţionale de matriţe de grafit pentru procesarea pulberilor prin procedeul SPS: minim 8 desene de execuţie ansamble şi subansamble;
§ Modele funcţionale de matriţe din grafit pentru realizarea de semifabricate sinterizate: minim 4 seturi;
§ Modele experimentale de amestecuri de pulberi micro/nano compozite: minim 4;
§ Modele experimentale de semifabricate sinterizate cu diametru 15…70 mm şi înălţime 5…35 mm: minim 20;
§ Modele experimentale de piese sinterizate finite complexe: minim 10;
§ Fluxuri tehnologice de fabricare semifabricate sinterizate: 3;
§ Fluxuri tehnologice de fabricare piese sinterizate finite complexe: 1;
§ Cereri de brevet de invenţie înregistrate la OSIM: 2;
§ Studiu de analiză tehnico-economică a semifabricatelor sinterizate şi a pieselor sinterizate finite complexe realizate: 1;
§ Specificații tehnice semifabricate sinterizate şi piese sinterizate finite complexe: minim 2;
§ Fişe de produs semifabricate sinterizate şi piese sinterizate finite complexe: minim 2;
§ Prototipuri de semifabricate sinterizate cu diametru 15…70 mm şi înălţime 5…35 mm: minim 4;
§ Prototipuri de piese sinterizate finite complexe: minim 4;
§ Tehnologii de laborator validate (documentaţii tehnice de validare a tehnologiilor de laborator) pentru realizare semifabricate sinterizate şi piese sinterizate finite complexe: minim 2;
§ Participări la manifestări tehnico-ştiinţifice naţionale sau internaţionale din domenii specifice proiectului: minim 2;
§ Lucrări comunicate la manifestări tehnico-ştiintifice naţionale şi internaţionale: minim 2;
§ Lucrări transmise spre publicare/publicate în jurnale cotate ISI: minim 2.

Date de contact:
CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Director de proiect: Dr. Ing. Magdalena-Valentina LUNGU
Telefon: 0723686334, E-mail: magdalena.lungu@icpe-ca.ro; magda.lungu@icpe-ca.ro

P1: MAIRA MONTAJ SRL
Responsabil de proiect P1: Ing. Petrişor GODEANU
Telefon: 0743171817, E-mail: petre@maira.ro

×