MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Promovarea CS/IDT

Promovarea în grad a cercetătorilor științifici – CS I și CS II

Condiții preliminare (în organizarea concursurilor pentru posturile de CS I și CS II)

1. Conformitate cu Art. 24, litera c) din Legea nr. 391/2003 privind obligația ”Să nu creeze conflict de interese sau concurență neloială în cazul cumulului de activități, efectuat în condițiile legii”.
Exemplu de situații de acest tip: solicitant și aprobator, verificat și verificator – posibile în toate fazele de validare a rezultatele concursului, începând cu Consiliul Științific și Consiliul de Administrație.

2. Conformitate cu Art. 16, litera c) din Legea nr. 319/2003: ”concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a candidatului și a performanțelor sale…”

3. Actele de studii și înregistrările vechimii în muncă emise în străinătate – se prezintă în forma tradusă și legalizată.
Candidații care au rezidența în altă țară dar sunt candidați pentru un post de cercetător științific dintr-o unitate/instituție de cercetare-dezvoltare din România, se supun legislației României așa încât își vor dovedi identitatea, vechimea în specialitate etc. cu acte traduse și legalizate.

4. Nerespectarea prevederilor legale (de candidați, instituții, comisii) poate avea impact inclusiv asupra titlului acordat și asupra sumelor aferente considerate din momentul acordării. Necunoașterea legilor nu suprimă producerea efectelor acestora.

5. Fiecare unitate de cercetare-dezvoltare organizatoare de concurs CS I și CS II are obligativitatea de a posta pe pagina proprie de internet metodologia de concurs care trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Prezentarea dosarului de concurs

• Dosarul de concurs se prezintă în dosar de plastic, separat de dosarul cu lucrări științifice.
• Perforați fiecare foaie și îndosariați-o direct, pentru vizibilitate imediată. NU introduceți foile dosarului de concurs în folii protectoare.
• Respectați ordinea din ”Lista documentelor”. Utilizarea separatoarelor este binevenită.
• NU adăugați file care se adresează direct Comisiei de specialitate a CNATDCU, în vederea confirmării/infirmării dosarului de concurs. Aceste file vor fi anulate la verificarea preliminară executată de MCI.
• Dosarele de concurs se predau și se înregistrează pe Adresa de înaintare cu nr. de la Registratura generală (parter) și apoi cu nr. de la Direcția de specialitate (camera 615).
• În urma încheierii sesiunii de validare a dosarelor de concurs – MCI returnează doar lucrările științifice. Unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului are obligativitatea de a ridica dosarele cu lucrări științifice în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării Adresei privind returnarea. Precizăm că MCI nu garantează păstrarea acestora mai mult de 2 luni de la data acestei comunicări.

Pentru identificarea domeniului
OMENCS nr. 4106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare – Anexa 1. Comisii de specialitate şi domeniile arondate

Lista documentelor din dosarul de concurs CS I/II

Promovarea în grad a inginerilor de dezvoltare tehnologică – IDT I și IDT II

Lista documentelor din dosarul de concurs IDT I/II

×