MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Dezvoltarea de varistoare fiabile pe bază de oxizi metalici pentru îmbunătăţirea efectului protector al descărcătoarelor de supratensiuni (Acronim proiect: REMOVAR)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-5337

Contract Nr.: 327 PED/2020

Finanţare: bugetul de stat şi din alte surse atrase

Denumirea Programului din PNCDI III: Program 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogram 2.1.: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Direcția de cercetare: 4 – Eco-nanotehnologii şi materiale avansate

Tipul proiectului: Proiect Experimental Demonstrativ (PED)

Valoarea totală a contractului: 703.000 lei, din care pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 103.000 lei

Durata contractului: 24 luni (03.08.2020 – 29.07.2022)

 Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior,
a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti (INCDIE ICPE-CA)

Director de proiect: Dr. Ing. Magdalena-Valentina Lungu

 Partener P1: MAIRA MONTAJ SRL

Responsabil de proiect: Ing. Petrişor Godeanu

Rezumat:

Obiectivele proiectului:
Etapele proiectului:
Rezultate preconizate:
Date de contact:

 

Rezumat:

Scopul proiectului constă în dezvoltarea de varistoare fiabile pe bază de oxizi metalici (MOV) pentru a îmbunătăți efectul protector al descărcătoarelor de supratensiuni de medie tensiune (MVSA) printr-o tehnologie validată, pentru a dobândi noi cunoștințe tehnico-ştiințifice şi noi produse competitive în domeniul materialelor avansate, în vederea înlocuirii produselor de tip MOV din import.

Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor proiectului se va efectua cercetare aplicativă, prin activități de cercetare industrială privind realizarea și caracterizarea modelelor experimentale (ME) de pulberi compozite de oxizi metalici (MO) utilizate la fabricarea de varistoare pe bază de oxizi metalici (MOV), realizarea și caracterizarea modelelor experimentale și a modelelor funcționale (MF) de varistoare pe bază de oxizi metalici (MOV) sub formă de disc, precum și prin activități de dezvoltare experimentală a prototipurilor de MOV care vor fi certificate, implementate în producție și introduse pe piață de către partenerii proiectului.

Proiectul se adresează tematicii prioritare a Programului 2 din PNCDI III – Creşterea competitivității economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Direcția de cercetare: 4 – Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, cu un impact direct în domeniul energiei.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat între o organizație de cercetare: un institut național – INCDIE ICPE-CA, care este coordonatorul proiectului (CO) și un partener industrial IMM – MAIRA MONTAJ SRL, care este partenerul 1 (P1). Proiectul are caracter interdisciplinar și multidisciplinar, fiind realizat de către specialiști de înaltă calificare cu expertiză complementară.

Coordonatorul proiectului (CO) este responsabil cu dezvoltarea şi realizarea amestecurilor de pulberi compozite de oxizi metalici (MO) utilizate la fabricarea de varistoare pe bază de oxizi metalici (MOV) şi caracterizarea acestora din punct de vedere structural, fizico-chimic, optic şi termic, dezvoltarea și realizarea de modele experimentale (ME), modele funcționale (MF) și prototipuri de MOV sub formă de disc prin tehnici ale metalurgiei pulberilor şi caracterizarea acestora din punct de vedere structural, fizic, optic şi mecanic.

Partenerul industrial (P1) este responsabil cu investigarea ME de pulberi compozite de MO din punct de vedere fizic şi optic, efectuarea testelor electrice ale MF de MOV sub formă de disc în condiții de laborator şi demonstrarea funcționalității prototipurilor de MOV în mediul operațional, în descărcătoare de supratensiuni de medie tensiune (MVSA).

Partenerii proiectului elaborează în comun rapoarte tehnico-științifice, studii documentare şi documentații tehnice pentru realizarea modelelor experimentale de MO şi MOV, modelelor funcționale și a prototipurilor de MOV sub formă de disc, precum și documentația tehnică de validare a tehnologiei de laborator pentru realizarea şi certificarea prototipurilor de MOV sub formă de disc. Noile produse de MOV sub formă de disc elaborate vor contribui la solicitările mediului socio-economic la nivel mondial și național în domeniul materialelor avansate și al energiei.

Protecția cunoștințelor intelectuale se va face printr-o cerere de brevet de invenție națională înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (OSIM).

Diseminarea rezultatelor proiectului se va face pe scară largă prin publicarea de lucrări științifice în jurnale cotate ISI/BDI, participarea la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului, crearea și actualizarea site-ului web al proiectului.

 

Obiectivele proiectului::

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea TRL 7 după implementarea proiectului prin activități de cercetare industrială pentru obținerea de modele experimentale (ME, TRL 3) și modele funcționale (MF, TRL 4) de varistoare pe bază de oxizi metalici (MOV) testate în mediul industrial (TRL 6) folosind noi pulberi compozite de oxizi metalici (MO) și activități de dezvoltare experimentală de prototipuri certificate de MOV testate în mediul operațional în descărcătoare de supratensiuni de medie tensiune (MVSA, TRL 7) și validarea tehnologiei de laborator, pornind de la TRL 2.

 

Obiectivele tehnico-științifice derivate sunt următoarele:

O1 – Elaborarea de studii documentare privind stadiul actual al realizării de pulberi MO pentru obținere MOV și al realizării de MOV pentru MVSA (TRL 2);

O2 – Dezvoltarea, fabricarea și caracterizarea ME de pulberi compozite pe bază de MO pentru MOV (TRL 2);

O3 – Selectarea materialelor MO optime;

O4 – Dezvoltarea, fabricarea și caracterizarea ME, MF și a prototipurilor de MOV;

O5 – Demonstrarea funcționalității MOV în mediul industrial (TRL 6);

O6 – Protecția cunoştințelor intelectuale printr-o cerere de brevet înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (OSIM);

O7 – Elaborarea documentației tehnice de certificare a prototipurilor de MOV și validarea tehnologiei de laborator;

O8 – Demonstrarea funcționalității prototipurilor de MOV în mediul operațional (TRL 7);

O9 – Realizarea unei dezvoltări durabile pe termen lung;

O10 – Diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului.

 

Etapa proiectului:

Etapa I (document PDF)
Cercetare industrial
ă privind studiul, realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale (ME) de pulberi compozite pe bază de oxizi metalici utilizate la realizarea de varistoare sub formă de disc pentru descărcătoare de supratensiuni

Parteneri implicaţi: CO, P1,

Perioada de realizare a etapei I: 03.08.2020 – 31.12.2020

 

Etapa II (document PDF)
– Cercetare industrial
ă privind realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale (ME) şi modelelor functionale (MF) de varistoare pe bază de oxizi metalici sub formă de disc pentru descărcătoare de supratensiuni

Parteneri implicaţi: CO, P1

Perioada de realizare a etapei II: 01.01.2021 – 31.12.2021

 

Etapa III (document PDF)
Dezvoltare experimentală privind realizarea şi caracterizarea prototipurilor de varistoare pe bază de oxizi metalici sub formă de disc şi validarea tehnologiei de laborator

Parteneri implicaţi: CO, P1

Perioada de realizare a etapei III: 01.01.2022 – 29.07.2022

 

Raportul final (document PDF)

 

Rezultate preconizate:

 

Date de contact:

CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Director de proiect: Dr. Ing. Magdalena-Valentina Lungu

Telefon: 0723.686.334, E-mail: magdalena.lungu@icpe-ca.ro

P1: MAIRA MONTAJ SRL

Responsabil de proiect P1: Ing. Petrişor Godeanu

Telefon: 0743.171.817, E-mail: petre@maira.ro

×