MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Consolidarea strategiei ICPE-CA în susţinerea cercetării avansate în domeniul tehnologiilor emergente în Inginerie Electrică

Cod proiect: 362,

Contract Nr. 30PFE,

Finanţare: bugetul de stat şi din alte surse atrase,

Tip de proiect Proiect de dezvoltare instituțională – Proiect de finanțare a excelenței în CDI (PFE-CDI)

Domeniul 7 – Tehnologii noi și emergente,

Valoarea totală a contractului: 5.098.000,00

Perioada de realizare a proiectului: 10.2018 – 11.2020

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti (INCDIE ICPE-CA)

Cuvinte cheie tehnologii emergente; dezvoltare institutionala; consolidare expertiza; cercetare avansata; inginerie electrica

Director proiect Dr. ing. Sergiu Nicolaie

PREZENTAREA SINTETICĂ A PROIECTULUI

Politica INCDIE ICPE-CA a fost să se adapteze continuu la condiţiile pieţei cercetării. Piaţa CDI, fie internǎ, fie externǎ, este extrem de dinamicǎ şi orientatǎ din ce în ce mai mult spre nevoile societăţii, cerinţa dezvoltǎrii unor tehnologii noi şi emergente fiind din ce în ce mai pronunţatǎ. Pentru creşterea prezenţei noastre pe aceastǎ piaţǎ, trebuie să avem ca prioritǎţi susţinerea adaptǎrii şi îmbunǎtǎţirii permanente a expertizei ştiinţifice şi competenţelor tehnice ale institutului. Ca urmare a acestor deziderate si noilor prioritǎţi cuprinse în SNCDI şi Strategia Europa 2020, eforturile noastre au fost dirijate spre atingerea acelor specializări care pot fi încadrate la “specializări inteligente”. Ţinând cont de misiunea, specificul institutului şi noile prioritǎţi SNCDI, INCDIE ICPE-CA a urmarit sǎ-şi consolideze strategia de acţiune pe perioada 2017-2020 si dincolo de 2020, pentru susţinerea cercetǎrii avansate în domeniul tehnologiilor emergente în inginerie electricǎ, în raport cu domeniile de specializare inteligentǎ. În acest sens, INCDIE ICPE-CA si-a propus definirea şi consolidarea unor domenii de competenţă ridicată, în care există avantaje competitive reale şi care pot contribui semnificativ la consolidarea pozitiei institutului pe piaţa cercetǎrii europene. Prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, aceste domenii pot asigura competitivitatea institutului pe lanţurile de valoare adăugată regionale şi/sau globale.

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare instituţionalǎ ICPE-CA 2020 este ca ICPE-CA sǎ ajungǎ şi sǎ se menţinǎ la un nivel de excelenţă europeanǎ în activitatea CDI care sǎ impunǎ recunoaşterea institutului ca un promotor al cunoaşterii la nivel naţional şi regional. Pentru atingerea obiectivului general, o serie de mǎsuri vor trebui abordate în contextul alinierii activitatii institutului la SNCDI 2020 si Strategia Europa 2020, precum şi exploatarea anumitor oportunităţi specifice, conferite de poziţionarea geograficǎ şi caliatea de institut naţional. Pentru a beneficia de aceste oportunitǎţi, obiectivul general include adaptarea abordǎrilor tematice ale ICPE-CA la direcţiile de specilizare inteligentǎ şi alinierea activitǎţii ştiinţifice la nevoile sociale şi cerinţele mediului economic.

OBIECTIVELE STRATEGICE:

OS1. Creşterea performanţei ştiinţifice prin promovarea de noi tematici şi direcţii strategice de cercetare în conformitate cu prioritǎţile de specializare inteligentǎ ale SNCDI, prin dezvoltarea de tehnologii noi şi emergente în inginerie electricǎ. (Impact/Rezultate: specializare inteligentǎ pe direcţii specifice; îmbunătăţirea rezultatului ştiinţific pe domenii specifice: articole ştiinţifice; brevete naţionale şi internaţionale; produse / tehnologii / metode / sisteme / servicii noi sau semnificativ îmbunǎtǎţite);

OS2. Alinierea activitǎţii ştiinţifice a ICPE-CA la nevoile sociale şi cerinţele mediului economic prin dezvoltarea colaborǎrilor cu parteneri din mediul public şi privat din România (Impact/Rezultate: venituri atrase din alte surse decât bugetul naţional prin contracte directe pentru servicii CD; investiţii în infrastructurǎ; produse / tehnologii / metode / sisteme / servicii noi sau semnificativ îmbunǎtǎţite);

OS3. Creşterea vizibilităţii institutului prin acţiuni specifice de promovare a rezultatelor activitǎţii de cercetare (Impact/Rezultate: creşterea numǎrului de parteneriate; evenimente de comunicare şi popularizarea ştiinţei; mobilitǎţi pentru participarea şi prezentarea rezultatelor cercetǎrii);

OS4. Participarea activǎ în cadrul programelor de finanţare a CDI: PNCDI III, Programele Operaţionale, programul EU Orizont 2020 şi pregǎtirea participǎrii în noul program Orizont Europa 2021-2027; programele de cercetare bilateralǎ, precum şi programele de cercetare în domenii de interes strategic precum: IUCN-Dubna, DANUBIUS RI, CERN, ESA, FAIR, si ELI-NP (Impact/Rezultate: creşterea veniturilor atrase prin competiţii naţionale şi internaţionale; locuri de muncǎ în cercetare);

OS5. Abordarea unor noi alianţe strategice în scopul susţinerii, planificǎrii şi monitorizǎrii parcursului ştiinţific european al institutului (Impact/Rezultate: recunoaştere internaţionalǎ ; mobilitǎţi pentru pregǎtirea personalului şi schimb de experienţǎ).

ACTIVITATILE SPECIFICE:

• Mobilitati pentru participarea si prezentarea rezultatelor cercetarii si expertizei institutului la conferinte, workshop-uri, expozitii si targuri de tehnologie, dezbateri stiintifice nationale si internationale;

• Mobilitati pentru formarea profesionala şi instruirea personalului CDI prin participarea la stagii de specializare de scurta durată (aprox. 1 sapt – 4 sapt) si medie (aprox. 12 sapt) sau studii postdoctorale în instituţii de cercetare nationale si internaţionale;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – formare profesionala privind transferul de cunostinte, obtinerea, protectia si valorificarea activelor necorporale (produse / tehnologii / metode / sisteme / servicii), pentru participarea la cursuri privind managementul proiectelor si managementul cercetarii;

• Organizarea de manifestari stiintifice – evenimente stiintifice periodice (conferinte / workshop-uri);

• Organizarea de manifestari stiintifice – evenimente de comunicare si polularizarea stiintei – activitati promotionale organizate periodic;

• Organizarea de manifestari stiintifice – evenimente de informare, formare, training si scoli de vara;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – schimb de personal / gazduirea de lectori invitati pentru formare profesionala privind obtinerea si/sau protectia si/sau valorificarea rezultatelor;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – amenajarea laboratoarelor si spatiilor de lucru si/sau intretinere si reparatii privind infrastructura de cercetare (echipamente, spatii de lucru) si/sau investitii in infrastructura de CDI prin achizitionarea de noi echipamente pentru cercetare;

• Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala – aplicatii pentru brevete nationale;

• Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala – aplicatii pentru brevete internationale;

• Achizitia de servicii informatice pentru administratie – achizita calculatoare si accesorii, programe de calculator – software specializat, licente;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – crearea / intretinerea unei banci de date cu caracter public – pagina web a institutului ;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – evaluare, auditare SRAC;

• Servicii contractate de asistenta in domeniul inovarii – certificare de laboratoar / procedeu / tip incercare / tip testare;

• Acces la arhive, biblioteci, publicatii, baze de date si alte surse de informare.

REZULTATELE ASTEPTATE:

r1. articole stiintifice publicate in reviste si volume indexate (nr/15)
r2. brevete solicitate la nivel national (nr/15)
r3. brevete solicitate la nivel international (nr/4)
r4. recunoastere internationala la nivel individual (premii internationale) (nr/4)
r5. locuri de munca in cercetare (ENI/2) ;
r6. mobilitati sustinute prin program (18 );
r7. lectori invitati (nr / om x luna: 10/1,43) ;
r8. investitii in infrastructura CDI (2044999 lei);
r9. evenimente de popularizarea si comunicarea stiintei (nr/6);
r10. produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ imbunatatite (nr/4);
r11. pagina web ICPE-CA(actualizare periodică);
r12. laboratoare / procedee / tipuri incercari / tipuri testari certificate (nr/4);
r13. acces la baze de date (nr/2).

REZULTATELE PROIECTULUI (*pdf)

×