Model şi program informatic de analiză şi evaluare a competitivităţii regiunilor de dezvoltare – ANEVCORED


Programul 4: Parteneriate în domeniile prioritare
Direcţia de cercetare: 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
Durata contractului: 36 luni

Coordonator – INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ŞI SONDAJE – IRECSON

Parteneri

P1 Institutul de Economie Naţională – IEN
P2 Academia de Ştiinţe Economice – ASE

P3 Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare
P4 Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică – INCDO-INOE2000
P5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM
P6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD
P7 Institutul Naţional de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – INCDIE ICPE-CA
P8 Institutul de Proiectări pentru Automatizări – S.C. IPA S.A
P9 ECONOMIX NEWS

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului

Obiectivele generale:

• Creşterea nivelului tehnic şi calitativ în determinările cantitative şi calitative ale parametrilor asociaţi competitivităţii;
• Creşterea gradului de acurateţe şi precizie, la costuri mici, a determinărilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivităţii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
• analiza socio-economica comparativa a regiunilor de dezvoltare;
• Fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare durabilă la nivelul administraţiei judeţelor şi la nivelul agenţiilor de dezvoltare regională prin accesul la cifre, date şi informaţii despre competitivitatea judeţelor, culese, prelucrate şi analizate;
• Dezvoltarea aptitudinilor de management ale Autorităţilor Publice Locale (APL) de la nivelul judeţelor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regionala (ADR), modelul având asociat şi un sistem de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor, şi fundamentarea deciziilor în vederea creşterii competitivităţii la nivel local şi regional;
• Creşterea gradului de cunoaştere a reprezentanţilor ADR-urilor, APL–urilor de la nivel judeţean, Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene (CCIJ) privind “Competitivitatea la nivel regional şi modalităţi de îmbunătăţire a acesteia”;
• Stabilirea cadrului relaţional pentru integrarea factorilor şi dinamica economiei bazată pe cunoaştere în determinarea viabilităţii mediului economic pe baza modelului de analiză şi evaluare a competitivităţii regionale;
• Definirea unui mecanism pentru creşterea competitivităţii judeţelor şi a regiunilor de dezvoltare prin distribuirea eficientă a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum şi prin exploatarea resurselor judeţene în funcţie de nevoile reale de competitivitate la nivel local.
• Fundamentarea cererilor de finanţare pentru atragerea fondurilor europene în vederea implementării planurilor de dezvoltare durabilă la nivel regional şi judeţean.

 

Obiective specifice :

 • Elaborarea modelului conceptual pentru analiza şi evaluarea competitivităţii judeţelor şi a regiunilor de dezvoltare:
 • Stabilirea metodologiei de determinare a componentelor competitivităţii;
 • Stabilirea metodologiei de identificare şi stabilire a criteriilor de evaluare asociate componentelor competitivităţii;
 • Stabilirea metodologiei de identificare şi stabilire a indicatorilor asociaţi criteriilor de evaluare;
 • Stabilirea metodologiei de relaţionare a influenţei indicatorilor asupra criteriilor şi a criteriilor de evaluare asupra componentelor competitivităţii;
 • Realizarea unui program software asociat modelului;
 • Realizarea unui portal pentru asistenţă on-line în domeniul creşterii competitivităţii judeţelor şi regiunilor de dezvoltare pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judeţelor, pentru Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) şi pentru alte instituţii publice cu rol de coordonare la nivel judetean;
 • Elaborarea unui set de instrucţiuni şi recomandări pentru creşterea competitivităţii la nivel judeţean şi regional în funcţie de criteriile şi indicatorii economici asociaţi;
 • Promovarea “instrumentului” prin intermediul ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeţean, a Camerelor de Comerţ etc;
 • Elaborarea unei publicaţii cu titlul “Anuarul Competitivităţii Regionale”;
 • Elaborarea unui suport de curs “Competitivitatea la nivel regional şi modalităţi de creştere a acesteia” pentru reprezentanţi ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeţean, ai Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene, etc.

 

Planul de realizare a proiectului

Etapa I Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza şi evaluarea competitivităţii
Termen 28.02.2009

Etapa II Elaborarea modelului de analiză a competitivităţii
Termen 31.10.2009

Etapa III Elaborarea modelului de evaluare a competitivităţii
Termen 30.11.2010

Etapa IV Realizarea sistemului integrat pentru determinarea gradului de inovare la nivelul IMM-urilor
Termen 31.05.2011

Etapa V Validarea modelului de analiză şi evaluare a competitivităţii judeţelor şi regiunilor de dezvoltare
Termen  01.10.2011

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului de catre ITA ECOMAT ICPE-CA in cadrul etapei a-III-a

 • În cadrul prezentei etape s-a stabilit un set de patru criterii de evaluare a competitivităţii, acestea fiind economic, social, tehnologic şi un criteriu bazat pe indicatori, obţinut din chestionare. Fiecare dintre aceste criteri conţin un set de indicatori respectiv subindicatori.
 • În cadrul etapei s-a stabilit ponderea fiecărui indicator şi metodologia de calcul al gradului de competitivitate care constă în media celor patru criterii de competitivitate.
 • S-a realizat pregătirea anchetei statistice, prin realizarea unui model de chestionar pentru determinarea indicatorilor.

 

Competitivitatea este definită ca fiind capacitatea de a produce bunuri şi servicii care satisfac nevoile pieţelor internaţionale, iar în acelaşi timp presupune menţinerea unor nivele înalte de profit, mai general, abilitatea regiunilor de a genera atâta timp cât sunt expuse la competiţie externă, relativ profituri mari şi nivele ridicate de ocupare a forţei de muncă, în alte cuvinte pentru ca o regiune să fie competitivă este important să se asigure atât calitatea cât şi cantitatea locurilor de munca.